AAA
Definiëring Kanjer, SWPBS en de gelukskoffer

De Kanjermethode is onze methode sociaal emotionele ontwikkeling. In het onderwijsaanbod krijgen de leerlingen handvatten en regels aangereikt. Deze vormen de basis voor het pedagogisch klimaat binnen onze school en omvat de volgende basiswaarden:

- we vertrouwen elkaar

- we helpen elkaar

- niemand speelt de baas

- wij zijn eerlijk zonder te kwetsen

- niemand is zielig

Vanuit deze principes leren kinderen om zichzelf en anderen respectvol te behandelen zodat er een veilige school ontstaat waar iedereen zichzelf mag zijn en ieders talenten ontplooid kunnen worden. Er wordt gestreefd naar een goed pedagogisch klimaat, een omgeving waarin een kind vol zelfvertrouwen kan functioneren. Vanuit de Kanjer is er uitdrukkelijk aandacht voor normen- en waardenbesef. Een klimaat van vertrouwen en openheid waardoor het kind zich veilig voelt en emotioneel vrij is. Kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld tot het nemen van initiatieven. Kinderen stimuleren elkaar zorg te dragen voor een prettige sfeer- en leerrijke omgeving. 

 

SWPBS (SchoolWide Positive Behaviour Support) is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs.

PBS staat voor een schoolbrede aanpak;

Preventie staat centraal;

PBS-scholen bepalen hun basiswaarden, maken verwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch;

Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen

Gericht op het aanleren en bekrachtigen van positief gedrag

 

De Gelukskoffer:

De Gelukskoffer richt zich op de positieve emotionele ontwikkeling van het kind. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf.

Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf te leren kennen en vertrouwen. In 7 lessen met verschillende thema’s werken de kinderen aan een positief zelfbeeld. 

Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat Gelukskoffer-leerlingen minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren en dat de sociale omgang verbeterd is.


Onze schoolgids