AAA
Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van de bestuursdoelen van Stichting Nutsscholen Breda, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase ‘to plan'). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen (fase ‘to check') voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2019-2022. Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk Jaarplannen 2015-2018) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds evalueren of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Ook vragen we aan ouders en kinderen hoe ze tegen de school aankijken middels een tevredenheidspeiling. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Als u meer wilt lezen kunt u het volledige schoolplan downloaden.


Onze schoolgids