AAA
Observaties

M.b.v. Zien volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Leerlingvolgsysteem

Alle toetsresultaten worden in een leerlingvolgsysteem (CITO) bijgehouden. Hierdoor zijn we in staat de vorderingen van kinderen nauwlettend te volgen en tijdig in te grijpen als dat nodig is. Toetsresultaten dienen altijd met de nodige voorzichtigheid te worden bekeken; ze zijn nimmer alleen bepalend voor het al dan niet doorgaan van een kind naar een volgende groep. Daarnaast hebben we een leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied. Zien. Oók op dit gebied wordt door de leerkracht via het zorgteam ingegrepen als deze ontwikkeling te wensen overlaat.

Algemeen

De school volgt de ontwikkeling van de kinderen zowel cognitief (schoolse vaardigheden) als sociaal-emotioneel. Doel is zo snel mogelijk problemen (naar boven en naar onder) te signaleren en vervolgens afgestemd te kunnen handelen. Dit is in eerste instantie de los geschreven taak van de leerkracht. Op Boeimeer gebruiken alle groepen dezelfde groepsadministratie in ons administratiesysteem parnasSys.

Zorg voor onze leerlingen

Intern begeleider

Zorg aan het jonge kind

Vanaf de aanmelding/instroom (in de meeste gevallen groep I) start de zorg omtrent 'het jonge kind'. Bij het intakegesprek informeert de locatieleider naar de voorschoolse ontwikkeling. Omdat de intake vaak plaats vindt op het moment dat het kind nog jong is, is moeilijk aan te geven hoe de ontwikkeling is. Daarom krijgt iedere nieuwe ouder een "intake'formulier opgestuurd. hierop vult u in hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt wat hem of haar zo bijzonder maakt.  Vanuit de eerdere opvang komt informatie over uw kind naar de basisschool.Al deze informatie gaat naar de groepsleerkracht en in bijzondere gevallen naar het zorgteam. In de groepen 1 en 2 werken we met het speciaal op jonge kinderen gerichte observatiesysteem “KIJK”. De Intern Begeleider coördineert de zorg omtrent het jonge kind.


Onze schoolgids