AAA
Observaties

M.b.v. Zien volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Leerlingvolgsysteem

Alle toetsresultaten worden in een leerlingvolgsysteem (CITO) bijgehouden. Hierdoor zijn we in staat de vorderingen van kinderen nauwlettend te volgen en tijdig in te grijpen als dat nodig is. Toetsresultaten dienen altijd met de nodige voorzichtigheid te worden bekeken; ze zijn nimmer alleen bepalend voor het al dan niet doorgaan van een kind naar een volgende groep. Er worden naast Cito ook methodegebonden toetsen afgenomen. Het kan voorkomen dat er verschillen zijn in de resultaten. Wilt u hier meer over lezen? Klik dan hier.

Daarnaast hebben we een leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied. Zien. Oók op dit gebied wordt door de leerkracht via het zorgteam ingegrepen als deze ontwikkeling te wensen overlaat.

Algemeen

De school volgt de ontwikkeling van de kinderen zowel cognitief (schoolse vaardigheden) als sociaal-emotioneel. Doel is zo snel mogelijk problemen (naar boven en naar onder) te signaleren en vervolgens afgestemd te kunnen handelen. Dit is in eerste instantie de los geschreven taak van de leerkracht. Op Boeimeer gebruiken alle groepen dezelfde groepsadministratie in ons administratiesysteem parnasSys.

Zorg voor onze leerlingen

In de katern zorg en begeleiding wordt een samenvatting gegeven over de zorg en begeleiding op NBS Boeimeer en geeft informatie over:

  • Passend onderwijs op NBS Boeimeer, het zorgprofiel
  • De 1-zorg route: handelingsgericht én opbrengstgericht werken
  • Volgen van prestaties en ontwikkeling (genormeerde instrumenten en procedures)
  • Vroegtijdig signaleren
  • Bepalen van de aard van zorg
  • Nagaan van effecten van zorg
  • Instroom, uitstroom en doorstroom van leerlingen
  • Ouders betrekken bij zorg
  • Samenwerken met ketenpartners

Klik hier voor de katern zorg en begeleiding.

Zorg aan het jonge kind

Vanaf de aanmelding/instroom (in de meeste gevallen groep I) start de zorg omtrent 'het jonge kind'. Bij het intakegesprek informeert de locatieleider naar de voorschoolse ontwikkeling. Omdat de intake vaak plaats vindt op het moment dat het kind nog jong is, is moeilijk aan te geven hoe de ontwikkeling is. Daarom krijgt iedere nieuwe ouder een "intake'formulier opgestuurd. hierop vult u in hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt wat hem of haar zo bijzonder maakt.  Vanuit de eerdere opvang komt informatie over uw kind naar de basisschool.Al deze informatie gaat naar de groepsleerkracht en in bijzondere gevallen naar het zorgteam. In de groepen 1 en 2 werken we met het speciaal op jonge kinderen gerichte observatiesysteem “KIJK”. De Intern Begeleider coördineert de zorg omtrent het jonge kind.

Opbrengsten van ons onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs wordt in kaart gebracht door middel van een document Opbrengsten. Het document Opbrengsten bestaat uit verschillende onderdelen. De volgende gegevens zijn daarin te vinden:

Tussenresultaten

Twee maal per jaar nemen wij methode onafhankelijke toetsen van het CITO af. Deze toetsen worden door de leerkrachten geregistreerd, geanalyseerd en besproken met de IB’er van de school. Op basis van deze gegevens in combinatie met gegevens van andere verwerkingen tijdens de lestijden wordt de leerstof en de aanpak gepland voor het komende halfjaar. Dit wordt genoteerd in onze groepsplannen.

De toetsen die door ons worden afgenomen zijn: taal, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling. De ruwe score die een kind behaalt, wordt omgezet in een vaardigheidsscore.

De school neemt haar scores op in het document Opbrengsten. Dit document opbrengsten wordt besproken in het MT, het team, de MR en het bestuur.


Verbeterplan

Hoewel we over het algemeen voldoen aan de norm die gesteld wordt door de inspectie van onderwijs, zijn er altijd verbeterpunten te formuleren. De hierop te ondernemen acties staan ook vermeld in het document opbrengsten.

Klik hier voor het document Opbrengsten 2016-2017


Eindopbrengsten

We meten de eindopbrengst van ons onderwijs met de Eindtoets Basisonderwijs van het CITO. Om de actuele score van onze eindtoets in te zien verwijzen we u door naar scholenopdekaart.nl.


Onze schoolgids