AAA
Contacten tussen ouders en school

Ouders zijn van harte welkom op onze school. Als leerkracht stellen we het persoonlijke contact met u erg op prijs. U kunt ná schooltijd altijd even binnen lopen om van gedachten te wisselen over de gang van zaken in de groep. We vragen u dit  niet vóór schooltijd te doen. Wanneer u wat dieper op iets wilt ingaan, dan is een afspraak erg praktisch vanwege andere verplichtingen van de leerkrachten, zoals teamvergaderingen.
Wij vragen dringend het telefoneren naar leerkrachten onder schooltijd te vermijden Natuurlijk is het mogelijk een leerkracht een e-mail te sturen om een afspraak te maken.

We maken onderscheid in:

Kindgerichte contacten:

 • Hoe gaat het op school?
 • Hoe zit het onderwijs in elkaar?
 • Hoe gaan we met kinderen om?

 

Hiervoor is/ zijn er:

 • informatie via de e-mail of website.
 • gesprekken volgens afspraak;
 • gesprekken, gericht op aanpak van problemen m.b.t. “zorgleerlingen”;
 • de schriftelijke rapporten van ieder kind;
 • ouderavonden;
 • voorlichtings- of infoavonden (er wordt over de gang van zaken in de klas en het onderwijs op Boeimeer gesproken);
 • jaarvergadering;
 • thema-avonden.

 
Schoolgerichte contacten:

 • Het gaat dan om:

  • assistentie verlenen op allerlei gebied (werkavonden, deelname in een feestcommissie, versiering, documentatiecentrum, etc.);

 • helpen in een groep;
 • zaken toelichten, samen denken over zaken die de school betreffen (OC) of van gedachten wisselen en adviseren m.b.t. het beleid (MR, Bestuur, GMR).
Communicatie van en naar school

In onze schoolorganisatie is een goede communicatie over en weer van groot belang. Minstens eenmaal per maand verzenden wij digitaal 
“De Boeibode” met daarin allerlei activiteiten door de kinderen gedaan en door de kinderen beschreven. Via een e-mail versturen wij de informatie die van belang is te weten/ onthouden of te noteren.
Daarnaast kan het voorkomen dat u vragen hebt of dat er problemen zijn.
Gaat een probleem of vraag uw kind aan, dan vragen we u om in eerste instantie de leerkracht van uw kind te benaderen. In tweede instantie en voor meer algemene zaken kunt u de locatieleider of de directeur benaderen.
In alle gevallen vragen we u om een afspraak met de betrokken mensen te maken.
Dat voorkomt dat mensen afwezig zijn of andere verplichtingen hebben.
Wacht niet te lang met het maken van een afspraak als u zich zorgen maakt.
We willen graag met u praten , we hebben hetzelfde doel, het welzijn van uw kind.


Onze schoolgids