AAA
De MedezeggenschapsRaad van NBS Boeimeer

Zoals elke grotere onderneming een ondernemingsraad heeft voor zijn medewerkers, zo heeft een school de verplichting om een zogenaamde MedezeggenschapsRaad (MR) te hebben. De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor zij het beleid van de school mede kan bepalen of beïnvloeden. De MR is de spreekbuis van alle ouders en personeelsleden richting het schoolbestuur (directie). De MR heeft een drietal belangrijke bevoegdheden nl. het adviesrecht, het initiatiefrecht en het instemmingsrecht.

Het schoolbestuur is verplicht advies te vragen aan de MR over een groot aantal te nemen besluiten zoals: beleid en organisatie van de school, organisatie tussenschoolse en naschoolse opvang, vakantieplanning, meerjarig financieel beleid, nieuwbouw of belangrijke verbouwing.
Daarnaast heeft de MR een initiatiefrecht. Door de MR kan bij het schoolbestuur een bepaald voorstel of initiatief ingediend worden. Op dit voorstel of initiatief dient het schoolbestuur te reageren.

Een stap verder gaat het instemmingsrecht. Het schoolbestuur moet instemming vragen aan de MR bij zaken zoals fusie met andere scholen, schoolplan, schoolgids, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage etc.
Ouders, maar ook personeelsleden, kunnen punten inbrengen bij de MR. Deze worden binnen de MR in de vergadering besproken en vervolgens evt. besproken met de directie. Deze vergaderingen zijn openbaar en de data staan op deze site vermeld. De agenda en de notulen van deze vergaderingen kunt u ook vinden op deze site.

Nieuwe leden voor de oudervertegenwoordiging worden elke 3 jaar na het begin van het nieuwe schooljaar, of indien een zittend lid vroegtijdig afscheid neemt, bij de algemene ledenvergadering of schriftelijk, voor een zittingsperiode van 3 jaar, gekozen.
U kunt dus op meerdere manieren uw stem laten horen en daarmee invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Boeimeer heeft een MR die bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

Het medezeggenschapsreglement van NBS Boeimeer is hier te vinden.

Leden van de MR

Personeelsgeleding:

Ed den Heijer, leerkracht groep 8

Gijs Boeren, leerkracht groep 7

Anjo Kant, leerkracht groep 3
 
Oudergeleding:

Bas Runia 

Esra Nous

Pieter van Langevelde

 

Voor het schooljaar 2018-2019 staan de volgende MR vergaderingen gepland:

  • 2 oktober 2018
  • 6 november 2018
  • 18 december 2018
  • 5 februari 2019
  • 9  april 2019
  • 21 mei 2019
  • 18 juni 2019

Indien U aanwezig wilt zijn op één van de vergaderingen of indien U iets wilt inbrengen, neemt U dan alstublieft contact op met één van de MR-leden.


Onze schoolgids