AAA
Tussenschoolse opvang

Nieuwe regelgeving, continuïteit en kwaliteit. Met ingang van 1 augustus 2006 is het schoolbestuur wettelijk verantwoordelijk voor het overblijven van de kinderen op haar scholen. Om de nieuwe verantwoordelijkheid kwalitatief goed en deugdelijk te kunnen invullen en om de continuïteit van het overblijven te kunnen waarborgen, is het schoolbestuur een samenwerking aangegaan met een instelling voor Kinderopvang in Breda, de Kobergroep. Deze instelling beschikt over veel know how en ervaring in het inrichten en exploiteren van voorzieningen voor kinderopvang in Breda en de wijde regio.

De nieuwe samenwerking leidt ertoe, dat er enerzijds veel verandert, maar dat er anderzijds ook veel van het goede uit de huidige overblijfpraktijk gehandhaafd blijft.

Wat in ieder geval blijft, is de zeer gewaardeerde inzet van vrijwilligers bij het overblijven. Ook de meeste overblijfcoördinatoren blijven op hun post. Wat verandert is o.a. de aansturing van de vrijwilligers, de administratie, de financiële afwikkeling en de kwaliteitsbewaking van het overblijven. Dat zal voortaan geschieden door gekwalificeerde contactpersonen van de Kobergroep op de locaties, die voor alles wat met overblijven te maken heeft aanspreekbaar zijn.

Het overblijven

Als u uw kind laat overblijven, wilt u natuurlijk dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. Het overblijven gebeurt in de vrije tijd van de kinderen en dus is het belangrijk dat de kinderen rustig hun lunch kunnen gebruiken. Kinderen moeten de tijd hebben om te ontspannen en gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag. Hierbij wordt aangesloten bij de gewoonten (het pedagogisch klimaat) van de school. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun eten en drinken meenemen. Gezond en verantwoord eten hebben daarbij natuurlijk de voorkeur. De kinderen eten samen, zodat ze tijdens het eten gezellig met elkaar kunnen kletsen. De vrijwilligers en medewerkers proberen dit zo harmonieus mogelijk te laten verlopen.

Als de kinderen klaar zijn met hun lunch hebben ze gelegenheid om te spelen: binnen en/of buiten. Daarvoor is er per locatie eigen spelmateriaal aanwezig. Daarin wordt zoveel mogelijk variatie aangebracht naar interesse en leeftijd van de kinderen.

Het kan zijn dat uw kind medicatie behoeft tijdens het middag eten. U kunt dit op het inschrijfformulier vermelden. Wij zullen hier dan zoveel als mogelijk rekening mee houden.

Over bijzonderheden bij een kind worden de ouders door de locatiecoördinator op de hoogte gesteld. Ook heeft deze regelmatig contact met de leiding van de school. Voor meer informatie zie www.kober.nl

 

Eerste Aanmelding

Ouders melden hun kind(eren) vooraf aan voor het overblijven door het invullen van op de school aanwezige aanmeldingsformulieren van de Kobergroep. Daarin verklaren zij gebruik te willen maken van de tussenschoolse opvang voor hun kind(eren), geven zij aan hoeveel overblijfbeurten (10, 30 of 60 beurten) zij vooraf inkopen en gaan zij akkoord met betaling via incasso van de daarvoor geldende vergoedingen aan de Kobergroep.

Registratie en betaling

Ouders bepalen zelf op welke dagen zij hun  kind(eren willen laten overblijven. Iedere dag neemt de groepsleerkracht op welke kinderen er op die dag zullen overblijven. Dit wordt vervolgens doorgegeven aan de locatiecoördinator van de Kobergroep, die zorgt voor voldoende materialen en vrijwilligers.

De Kobergroep registreert de aanwezigheid van elk kind dagelijks en brengt alleen die overblijfbeurten in rekening waarop het kind daadwerkelijk aanwezig is. (dus niet tijdens ziekte, vakanties of bijzondere gelegenheden)
Wanneer het tegoed aan overblijfbeurten op raakt, zal Kobergroep per email of schriftelijk de ouders hiervan op de hoogte brengen en hen uitnodigen opnieuw een tegoed aan overblijfbeurten in te kopen bij Kobergroep.

Tarief

Het overblijftarief per overblijfbeurt is dankzij een bijdrage van het schoolbestuur voor het schooljaar 2017/2018 vastgesteld op €2,75 per kind per losse overblijfbeurt. 

Het tarief is gebaseerd op het inzetten van slechts een beperkt aantal professionals en daarnaast een voldoende grote groep van overblijfouders/vrijwilligers, die voor hun medewerking een  bescheiden (vrijwilligers)vergoeding ontvangen.

Op die locaties waar ondanks alle pogingen om voldoende vrijwilligers te werven een structurele onderbezetting ontstaat bij de groep overblijfouders/vrijwilligers, zullen meer beroepskrachten ingezet moeten worden. Deze extra inzet zal uiteraard leiden tot een aanvullende verhoging van het tarief op die locatie.

Inzet van vrijwilligers

Zoals te lezen valt in de landelijke dagbladen wordt verwacht dat de tarieven in de komende jaren onder druk van de hogere kwaliteitseisen van het ministerie verder zullen stijgen. Het schoolbestuur hoopt er door het combineren van de deskundigheid van de Kobergroep met de enthousiaste inzet van ouders/vrijwilligers in te slagen deze prijsstijging tot een minimum te kunnen beperken.

Informatie

Voor nadere informatie, mededelingen en op- of aanmerkingen aangaande het overblijven kunt u terecht bij overblijfcoordinator, Linda van Gool per e-mail: overblijf@nbsboeimeer.nl . Ook kunt u contact zoeken met de teamleider overblijven van de Kobergroep: Mw. Wendy Klis op telnr: 076-5045600 of per e-mail: www.kober.nl 
 

Tot slot:
Uiteraard kunt u ook via de schoolleiding terecht met uw vragen of opmerkingen óver het overblijven .Ook kan deze u verder in contact brengen met de Kobergroep of één van de locatiecoördinatoren.


Onze schoolgids