AAA
Leerplicht en schoolverzuim

Schoolverzuim, om welke reden dan ook, is in de Nederlandse Leerplichtwet aan vrij strenge regels gebonden. De informatie die hieronder volgt is een uitwerking van de informatie en richtlijnen, die wij van de overheid hebben doorgekregen. Daaruit volgt dat deze niet alleen betrekking heeft op de leerlingen van Boeimeer, maar een algemene geldigheid heeft. 
Zodra er wijzigingen zijn, stellen wij u daarvan op de hoogte.  
In onderstaand stuk wordt onder andere aangegeven, wanneer u voor uw kinderen recht hebt op extra verlof en hoe het zit met vakantieverlof buiten de gewone vakanties om.  Ook wordt er aangegeven, hoe u moet handelen in geval van extra verlof of extra vakantieverlof.  U mag van ons verwachten, dat wij proberen het onderwijs aan de kinderen op Boeimeer zo goed mogelijk gestalte te geven.  Daarbij kan een kind eigenlijk geen schooldag missen. Wij mogen van u verwachten, dat u al het mogelijke doet om uw kind op school te laten zijn.

Extra verlof

In Breda hebben alle scholen met de gemeente Breda afgesproken dat zij wekelijks het verzuim van de leerlingen melden bij de leerplichtambtenaar. Het gaat hierbij om ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar onderneemt in alle gevallen actie. Slechts bij hoge uitzondering en in bijzondere omstandigheden wordt toestemming gegeven om uw kind van school thuis te houden. 

Onder extra vakantieverlof wordt verstaan: vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties om. Extra vakantieverlof is niet iets waar men zonder meer recht op heeft, maar iets wat kan worden  toegestaan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Een verzoek om extra vakantieverlof kan alleen gedaan worden:

 • Als het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders / voogden / verzorgers slechts mogelijk is buiten de normale schoolvakanties 2 weken aaneengesloten op vakantie te gaan. Dit moet aangetoond kunnen worden.
 • Als een werkgeversverklaring kan worden overhandigd, waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakanties mogelijk is.


Middels het formulier aanvraag verlof kunt u een verzoek doen bij de directeur en mag slechts éénmaal per jaar verleend worden voor maximaal 10 dagen. Het mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Bij aanvraag van het verlof kan desgewenst gevraagd worden schriftelijke bewijsstukken te overleggen. Bijvoorbeeld  een verklaring van een arts of maatschappelijkwerker waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden

In de hierna genoemde omstandigheden bestaat recht op bijzonder verlof.

 • Voor het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.
 • Voor verhuizing voor ten hoogste één dag.
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad voor1 of 2 dagen, afhankelijk van het feit of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten het gebied van de woonplaats van de leerling.
 • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de derde graad, te regelen in overleg met de directeur.
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen; voor bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; voor bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag.
 • Bij 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum of het 12 ½ -, 25-, 40-,50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar géén vakantieverlof. 
Niet onder gewichtige omstandigheden worden verstaan:
 • Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van kinderen uit het gezin, die op andere scholen zitten.
 • Boeken zonder vooraf het vakantierooster goed te bekijken.
 • Boeken  buiten het seizoen i.v.m. lagere prijzen.
 • Een uitnodiging van grootouders, oom of tante of anderen om buiten de schoolvakanties mee op vakantie te gaan.
 • Een of meerdere dagen eerder afreizen, of later terugkomen om de drukte te vermijden.
 • Eerder afreizen omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben.
 • Het feit, dat men de familie al een aantal jaren niet gezien heeft.
 • Het ophalen of wegbrengen van mensen die terugkeren van vakantie of weggaan.
 • Een verlofdag i.v.m. een weekendje.
Ongeoorloofd verzuim

Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de jongere zonder toestemming van de directeur afwezig is. De directeur is verplicht dit ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven, daaruit kan een proces-verbaal voor de ouders voortvloeien.

Kansen: rechten en plichten

De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen 
Elk kind moet evenveel kansen krijgen in de maatschappij. 
Het onderwijs geeft het kind kansen. Daarom heeft ieder kind evenveel recht op
onderwijs. De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen. 
De leerplicht van uw kind is begonnen vanaf het vijfde jaar en duurt tot en met het
schooljaar, waarin het 18 jaar is geworden. De leerplicht is geregeld in de
leerplichtwet. De gemeente  moet erop toezien dat deze wet wordt uitgevoerd.
Daarvoor zijn speciale leerplichtambtenaren aangesteld.  

De gemeente ziet toe op de uitvoering van de wet

Schoolverzuim is nadelig voor kinderen. Het mag dan ook zo weinig mogelijk voorkomen. De gemeente is daarom strenger geworden bij het toezien op de uitvoering van de wet. De gemeente zorgt ervoor dat de regels van deze wet beter worden nageleefd. De school heeft de plicht uw kind onderwijs te geven. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. U bent ook verplicht om aan de school te melden dat uw kind niet naar school kan, bijvoorbeeld omdat het ziek is of om een andere dringende redenen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda telefoon: (076) 5294080 of met de leerplichtambtenaar van  uw eigen gemeente.


Onze schoolgids