Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs op NBS Boeimeer: een overzicht van het proces & de interventies

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO); grote kans dat u hier al het een en ander over hebt gehoord. Toch nog even een korte uitleg: het nationaal onderwijs programma is een steunprogramma van de overheid voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens én na corona. Elke school krijgt vanaf schooljaar 2021-2022 extra geld om passende, kansrijke interventies te doen. Hiermee kunnen we problemen, die ontstaan zijn vanwege corona en de schoolsluiting, aanpakken.

Ook op NBS Boeimeer hebben we samen keuzes kunnen maken hoe we deze extra middelen in het komende schooljaar (2021-2022) in willen zetten. In korte tijd hebben we zo zorgvuldig mogelijk een proces van analyseren & conclusies trekken (schoolscan maken) tot het koppelen van specifieke acties en interventies (keuzes menukaart) aan deze inzichten. Het team en de medezeggenschapsraad (MR) hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.

We nemen u hieronder graag mee in het proces én de uiteindelijke keuzes die we hebben gemaakt.

Het proces

Het NPO traject is op Boeimeer gestart met de schoolscan, deze scan is gemaakt door het MT & Intern Begeleider met behulp van een speciaal ontwikkelde tool in ons kwaliteitszorgsysteem. De scan heeft geleid tot een concept voorstel (het schoolprogramma) met verbeterpunten en interventies. Het concept schoolprogramma is begin juni gepresenteerd aan de MR en het team.

Met behulp van de feedback vanuit het team op het proces en de inhoud hebben we de vervolgstappen gezet: we hebben de nulmeting (onderdeel van de schoolscan) teambreed gedeeld om extra input ‘op te halen’. Na de presentatie van het concept schoolprogramma  heeft het team feedback gegeven en aanvullende inzichten en ideeën gedeeld. Op deze manier hebben zij waardevolle input aan het programma kunnen leveren.

De inzichten & ideeën die zijn voortgekomen uit deze eerste fase (presentatie Team en MR) hebben uiteindelijk geleid tot een nieuw voorstel met actiepunten en interventies. Op dit voorstel is begin juli door zowel het team als de MR de benodigde instemming verleent om er komend schooljaar mee aan de slag te kunnen.

We hebben de actiepunten en interventies uiteindelijk uitgewerkt in 8 verschillende thema’s. Hieronder zijn deze 8 thema’s ter verduidelijking kort beschreven:

De actiepunten en interventies

Ondersteuning extra personeel

We willen schoolbreed de mogelijkheid creëren om extra ondersteuning te kunnen bieden. Ondersteuning náást het basisaanbod dat Roland en Chérida bieden. Uit de eerste schoolscan is gebleken dat deze ondersteuning in verschillende groepen, op verschillende vakgebieden noodzakelijk is. Waar deze ondersteuning bij de start van schooljaar 2021-2022 ingezet zal worden? Ons kwaliteitszorgsysteem zal deze inzichten geven: de eerste basis van ondersteuning zal gevormd worden de inzichten die de Cito LVS Eindtoetsing ons oplevert. Op dit moment kan al gesteld worden dat acties en interventies in ieder geval gericht zijn op basisvakken: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

Krachtig lesgeven, vervolg verandertraject 

We geven het verandertraject krachtig lesgeven een vervolg. Marald Mens zal ons begeleiden om het reeds ingeslagen traject een logisch vervolg te geven: we implementeren en borgen krachtig lesgeven.

Startpunt van het traject? Wij hebben met elkaar de schoolambities en resultaten onder de loep genomen. Bij diverse trendanalyses (2018-2019) is het inzicht gekomen dat onze schoolambities op bepaalde punten niet conform onze verwachting zijn. Een reden om Marald zijn expertise in te roepen en met ons mee te kijken. Hij heeft een audit afgenomen en bijbehorend een rapport met inzichten, conclusies en aanbevelingen opgesteld. Dit is het vertrekpunt (2019-2020) van het verbetertraject in onze school geweest.

We hebben afgelopen schooljaar een start gemaakt. We ontwikkelen en versterken onze leerkrachtvaardigheden op het gebied van klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. We werken op dit moment met het team aan 15 aandachtspunten. Het is zaak dat deze 15 aandachtspunten, waar dit jaar teambreed zorgvuldig en met veel aandacht aan is gewerkt, geborgd worden.

Marald zal studiemomenten verzorgen en mogelijk een nieuwe audit als tussenmeting afnemen. Dit is maatwerk en vraagt om afstemming. Het schoolontwikkelteam met Gijs,Jan, Anjo, Silvie en Oda is betrokken bij de inhoudelijke keuze en richting die we samen bepalen.

De eerste stap die we zetten? We verdiepen de 15 aandachtspunten op leerkrachtniveau. Met behulp van verschillende werkvormen kunnen we met elkaar verschillende van de 15 aandachtspunten verder uitdiepen en krijgen we ook inzicht hoe we dat in de eerste weken/maanden van het schooljaar verder vorm kunnen geven.

Leermiddelen per ‘school ontwikkel team’ of vakgebied

In verschillende groepen zijn er voor diverse vakgebieden extra ondersteunende materialen nodig. Welke materialen dit zijn? Dat wisselt van vakgebied tot groep. Om te bepalen welke materialen het meeste geschikt zijn om te ondersteunen maken we gebruik van de expertise binnen ons team: de taal-, reken-, dyslexie-, HB-specialist en intern begeleider zullen binnen hun eigen kennisgebied keuzes maken en aanbevelingen doen. De inzichten die aan deze keuzes en aanbevelingen ten grondslag liggen komen voort uit: analyses Cito LVS en methode gebonden toetsen, observaties uit de klas en ondersteuning in de subgroepen.

Muziekonderwijs

In de periode van thuisonderwijs heeft de focus met name gelegen op de basisvakken. In verschillende groepen is er buiten deze basisvakken ook aandacht geweest voor de zaakvakken en creatieve ontwikkeling door ook hier opdrachten en instructies aan te koppelen. Maar, ondanks deze inspanning is er gemiddeld genomen schoolbreed gezien flink minder aandacht geweest voor muziekonderwijs. We kiezen er voor om het muziekonderwijs, de muzikale ontwikkeling en het plezier in muziek een impuls te geven door hier een muziekdocent aan te verbinden.

Hoe gaan we dat doen? Er komt iedere week in iedere groep een vakdocent om een half uur muziekonderwijs te verzorgen.

Sociaal Emotionele ontwikkeling   

Kanjer. In de periode van schoolsluiting is er minder aandacht geweest voor sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, zeker op groepsniveau. We willen deze processen op individueel- en groepsniveau goed blijven volgen en vormgeven. De Kanjer, onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, wordt hiervoor al ingezet als onderdeel van ons jaarprogramma. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwste inzichten op SEO-gebied gekoppeld aan de Kanjermethode willen we inzetten op een extra studiemoment in schooljaar ’22-‘23.

ZIEN. We gebruiken ZIEN als registratie- en observatietool om zicht te krijgen op het welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen. We hebben deze overzichten na de start in maart ook gebruikt om een beeld te krijgen van de verschillende groepen schoolbreed. We maken inmiddels al een aantal jaren gebruik van het systeem, uit de verschillende beelden/overzichten die we per groep zien blijkt dat collega’s de observatie en bijbehorende scorelijsten erg uiteenlopend interpreteren. Dit maakt het lastig om de juiste conclusies en acties te koppelen. Daarnaast hebben we na de starttraining geen nieuwe inzichten meer gekregen vanuit het programma. Zijn we nog wel helemaal up-to-date met ZIEN?

Rots en Water. We hebben een collega die geschoold is als Rots en Water-coach. Een andere collega gaat volgend jaar de training volgen. Kosten voor de scholing komen niet uit NPO middelen maar uit scholingsbudget. De kosten die gemaakt zullen worden rondom Rots en Water zullen meer gericht zijn op het mogelijk maken van vervanging of aanschaf van middelen om aan de slag te kunnen in de groepen.

Verbetering leerlingvolgsysteem

We gaan aan de slag met Leeruniek. Dit systeem stelt ons beter in staat om goed zicht te hebben op ontwikkeling van de leerlingen, subgroepen en groepen. Leeruniek biedt meer mogelijkheden en levert uiteindelijk minder administratieve druk op dan ons huidige systeem.

Deze uitgebreide inzichten zijn ook waardevol om de opbrengsten van onze NPO investeringen te meten, maar vervolgens ook om met behulp van de analyses de instructiegroepen opnieuw te vormen en gedifferentieerd aanbod samen te stellen.

We hebben nu de kans om dit implementatietraject te koppelen aan onze cyclische werkwijze. Door de momenten van teamscholing te koppelen aan de vaste toets- en evaluatiemomenten zullen collega’s in staat zijn om de theorie (inzichten & achtergronden) vanuit Leeruniek direct te koppelen aan de praktijk (aan de slag met actuele leerling gegevens).

Werkpleinen

We maken de werkpleinen klaar om ondersteuning buiten de klas te kunnen bieden. Op de werkpleinen moeten leerlingen individueel en in kleine groepen ondersteuning kunnen krijgen en zelfstandig kunnen werken.

Verschillende ontwikkelingen komen hier samen. We houden ook rekening met de verandering op ICT-gebied: er komen meer mobiele werkplekken (laptops) en de vaste werkpleinen gaan verdwijnen. Er is voor dit doel ook een verrijdbaar digitaal schoolbord aangeschaft. Dit laatste zorgt voor meer ruimte op de werkpleinen: de vaste werkbladen en werkplekken verdwijnen, meer dynamische werkplekken worden gecreëerd.

Schoolplein

We zitten midden in het traject waarbij we een behoorlijke aanpassing maken op ons schoolplein: een meer uitdagende en groenere omgeving om in te vertoeven tijdens de pauzes én onder lestijd. Een verandertraject dat eerder al is aangejaagd door onze leerlingenraad.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen die spelen en hun pauze doorbrengen in een groene, natuurlijke buitenruimte zich vervolgens beter kunnen concentreren in de klas.

Het traject om deze stap te zetten is al gestart. Eigen middelen en een subsidie vanuit de provincie bieden de basis. We zien echter kansen, nu het plein tóch op de schop gaat, om het schoolplein nog beter geschikt te maken als extra buitenruimte waar ook in de buitenlucht onderwijs en bewegend leren tot de mogelijkheden behoren.

Meer naar buiten én meer bewegen zijn ook een verkregen inzicht uit de periode van schoolsluiting. Passieve, online instructie, digitale verwerking van opdrachten; het leverde veel schermtijd en weinig beweging op. Eenmaal terug op school zijn een aantal collega’s bewegend én buiten leren verder gaan ontwikkelen. Het maakt in een aantal groepen inmiddels vast onderdeel uit van het rooster.

 

 

 

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6