Nationaal Programma Onderwijs

Een overzicht van het proces & de interventies

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO); grote kans dat u hier al het een en ander over hebt gehoord. Toch nog even een korte uitleg: het nationaal onderwijs programma is een steunprogramma van de overheid voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens én na corona. Elke school  extra geld om passende, kansrijke interventies te doen. Hiermee kunnen we problemen, die ontstaan zijn vanwege corona en de schoolsluiting, aanpakken.

We nemen u hieronder graag mee in het proces, keuzes en evaluaties die we hebben gemaakt.

De actiepunten en interventies

We hebben het afgelopen schooljaar aan verschillende thema’s gewerkt vanuit de beschikbare middelen NPO ondersteuning. Het gaat om de volgende 8 thema’s:

  1. Krachtig lesgeven
  2. Extra personeel
  3. Leermiddelen
  4. Muziekonderwijs
  5. Sociaal Emotionele ontwikkeling
  6. Verbetering leerlingvolgsysteem
  7. Werkpleinen
  8. Schoolplein

De thema’s hebben we onderstaand per onderdeel geëvalueerd en eventueel voorzien van een vervolgactie.

1. Krachtig lesgeven: 

We geven het verandertraject krachtig lesgeven een vervolg. Marald Mens zal ons begeleiden om het reeds ingeslagen traject een logisch vervolg te geven: we implementeren en borgen krachtig lesgeven.

Startpunt van het traject? Wij hebben met elkaar de schoolambities en resultaten onder de loep genomen. Bij diverse trendanalyses (2018-2019) is het inzicht gekomen dat onze schoolambities op bepaalde punten niet conform onze verwachting zijn. Een reden om Marald zijn expertise in te roepen en met ons mee te kijken. Hij heeft een audit afgenomen en bijbehorend een rapport met inzichten, conclusies en aanbevelingen opgesteld. Dit is het vertrekpunt (2019-2020) van het verbetertraject in onze school geweest.

We hebben afgelopen schooljaar een start gemaakt. We ontwikkelen en versterken onze leerkrachtvaardigheden op het gebied van klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen. We werken op dit moment met het team aan 15 aandachtspunten. Het is zaak dat deze 15 aandachtspunten, waar dit jaar teambreed zorgvuldig en met veel aandacht aan is gewerkt, geborgd worden.

Marald zal studiemomenten verzorgen en mogelijk een nieuwe audit als tussenmeting afnemen. Dit is maatwerk en vraagt om afstemming. Het schoolontwikkelteam met Gijs, Jan, Anjo, Silvie en Oda is betrokken bij de inhoudelijke keuze en richting die we samen bepalen.

De eerste stap die we zetten? We verdiepen de 15 aandachtspunten op leerkrachtniveau. Met behulp van verschillende werkvormen kunnen we met elkaar verschillende van de 15 aandachtspunten verder uitdiepen en krijgen we ook inzicht hoe we dat in de eerste weken/maanden van het schooljaar verder vorm kunnen geven.

We zetten eerst in op het beheersen van de 15 aandachtpunten. Een vervolgstap is het vergroten van de leerling betrokkenheid bij (een aantal van) deze aandachtpunten. Feedback geven op het verbeteren van het leren van de leerlingen speelt hierbij een belangrijke rol.

Evaluatie krachtig lesgeven:

Marald heeft dit jaar verschillende studiemomenten verzorgd en groepsbezoeken afgelegd. Het verbetertraject krachtig lesgeven is een doorgaand verbetertraject. Inzichten vanuit dit schooljaar nemen we mee om het verbetertraject krachtig lesgeven voor volgend jaar verder vorm te geven

Leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces is op inhoud besproken tijdens studiedag verzorgd door Marald Mens op 16 februari. Inzichten uit dit studiemoment bieden de basis voor de studiemomenten van komend schooljaar.

Vervolgactie ’22-’23:

We geven het verandertraject krachtig lesgeven een vervolg. Marald Mens zal ons begeleiden om het reeds ingeslagen traject een logisch vervolg te geven: we implementeren en borgen krachtig lesgeven.

Krachtig lesgeven 2022-2023:

Hulp/scholing bij klassenbezoeken. Daar was Marald scherp en kritisch op: MT moet op bezoek in de klas om kwaliteit te verbeteren
In het schooljaar ‘22-‘23 worden 3 klassenbezoeken gepland. Het eerste bezoek is een nulmeting van de 15 punten krachtig lesgeven. We brengen de vaardigheden op persoonlijk en teamniveau in kaart.
Het tweede klassenbezoek is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Gijs en Jan zullen collega’s coachen om het krachtig lesgeven sterker te maken. Het derde klassenbezoek is een eindmeting. Zo kunnen we de ontwikkeling op persoonlijk- en teamniveau vergelijken.

Op 26 mei plannen we een studiemoment met Marald Mens. Afhankelijk van de observaties wordt er een passend aanbod voor dit moment gepland, gericht op de 15 punten krachtig lesgeven.

We spreken een trainingsmoment af: Marald gaat Jan en Gijs begeleiden. Marald heeft 6 juli Jan en Gijs ondersteund: samen is er een klassenbezoek a.h.v de kijkwijzer afgelegd en heeft de nabespreking met de leerkracht plaatsgevonden.

Marald komt komend schooljaar ook om de schoolbespreking (Midden en Eind) samen met MT voor te bereiden: kritisch kijken naar de opbrengsten. Het doel van het verbetertraject is het verbeteren van de opbrengsten. Marald ondersteunt ons door te evalueren op school- en groepsniveau en dit om te zetten in passende acties.

2. Extra personeel:

We willen schoolbreed de mogelijkheid creëren om extra ondersteuning te kunnen bieden. Ondersteuning náást het basisaanbod dat Roland en Chérida bieden. Uit de eerste schoolscan is gebleken dat deze ondersteuning in verschillende groepen, op verschillende vakgebieden noodzakelijk is. Waar deze ondersteuning bij de start van schooljaar 2021-2022 ingezet zal worden? Ons kwaliteitszorgsysteem zal deze inzichten geven: de eerste basis van ondersteuning zal gevormd worden de inzichten die de Cito LVS Eindtoetsing ons oplevert. Op dit moment kan al gesteld worden dat acties en interventies in ieder geval gericht zijn op basisvakken: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

Een-op-een begeleiding
In specifieke gevallen kan er gekozen worden om leerlingen individueel te begeleiden. Uit de groepsbesprekingen van einde schooljaar 2021-2022 zal blijken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen

Instructie in kleine groepen (tutoring)
Deze vorm van instructie sluit aan bij de wijze waarop ondersteuning op NBS Boeimeer momenteel is vormgegeven. De leerkracht of onderwijsassistent zet zich binnen of buiten de klas in voor groepen van 2 tot 5 leerlingen.

Instructie in kleine groepen (high doses tutoring)
Mochten we er voor kiezen om deze vorm van instructie in te zetten dan moet er eerst scholing vooraf plaatsvinden. De tutor wordt getraind en dagelijks begeleid door een projectleider Een geschikte tutor die deze HDT zou kunnen geven zou een vaste OA kunnen zijn.

Evaluatie extra personeel:

We hebben dit schooljaar (21-22) ondersteuning in kleine groepen mogelijk gemaakt door voor totaal 3 collega’s tijdelijk een dag extra uitbreiding op te nemen. Deze tijdelijke uitbreiding van wtf 0.6 heeft het mogelijk gemaakt om een WTF van 0.2 te investeren in de ondersteuning van het begrijpend leesonderwijs, rekenen en ondersteuning in groep 3. De invulling van deze ondersteuning is gedurende het schooljaar vormgegeven op basis van inzichten die voort zijn gekomen uit de methode gebonden toetsen en de groepsplanperiodes.

Groep 3: We hebben dit schooljaar op verschillende manieren onderzocht hoe deze ondersteuning het meest effectief ingezet kan worden: van ondersteuning technisch lezen in kleine groepjes op de werkpleinen tot het opsplitsen van de groep op iedere woensdag. De vaste ondersteuning op woensdag heeft veel opgeleverd: aanbod onder begeleiding van Anjo in de klas met leerlingen die instructie afhankelijk zijn en aanbod onder begeleiding van Tessy en/of Piene voor de leerlingen die boven in de basis of instructie onafhankelijk aan de slag kunnen. 

Rekenen en begrijpend lezen: de ondersteuning die is ongezet op deze vakgebieden laat zich minder eenvoudig evalueren. Het is lastig om de gewenste vooruitgang één-op-één te koppelen aan de ondersteuning. Naast deze ondersteuning hebben de leerlingen bijvoorbeeld ook in de groep specifieke ondersteuning van de leerkracht gehad en hebben ze geprofiteerd van de meer algemene interventies vanuit ‘krachtig lesgeven’. Er kan wel gesteld worden dat het werken in kleine groepen het mogelijk heeft gemaakt te werken aan meer specifieke doelen, dit zullen we ook komende periode verder vorm gaan geven.

Vervolgactie ’22-’23:

We zullen binnen het thema ‘extra personeel’ een vervolg geven aan de interventie van de menukaart: Instructie in kleine groepen (tutoring) Dit omdat het een bewezen effectieve interventie is die goed inpasbaar is binnen onze huidige zorgstructuur.

In het schooljaar ’22-’23 zal Anika voor 0,6 FTE ondersteuning vanuit NPO middelen bieden. De intern begeleider zal aan de hand van de groepsbespreking en leerlingbespreking een selectie maken welke kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning in kleine groepen buiten het reguliere basisaanbod.

3. Leermiddelen

In verschillende groepen zijn er voor diverse vakgebieden extra ondersteunende materialen nodig. Welke materialen dit zijn? Dat wisselt van vakgebied tot groep. Om te bepalen welke materialen het meeste geschikt zijn om te ondersteunen maken we gebruik van de expertise binnen ons team: de taal-, reken-, dyslexie-, HB-specialist en intern begeleider zullen binnen hun eigen kennisgebied keuzes maken en aanbevelingen doen. De inzichten die aan deze keuzes en aanbevelingen ten grondslag liggen komen voort uit: analyses Cito LVS en methode gebonden toetsen, observaties uit de klas en ondersteuning in de subgroepen.

Evaluatie leermiddelen:

Leesboeken: Extra leesboeken zijn aangeschaft en in de verschillende groepen geïntroduceerd door de taal-coördinator

Technisch lezen, spelling, rekenen, begrijpen lezen: geen uitgaves gedaan.

Vervolgactie ’22-’23:

De schoolontwikkelteams gaan de inzet van leermiddelen volgend jaar verder vormgeven, ook technisch lezen wordt opnieuw mogelijk gemaakt.

 

4. Muziekonderwijs

In de periode van thuisonderwijs heeft de focus met name gelegen op de basisvakken. In verschillende groepen is er buiten deze basisvakken ook aandacht geweest voor de zaakvakken en creatieve ontwikkeling door ook hier opdrachten en instructies aan te koppelen. Maar, ondanks deze inspanning is er gemiddeld genomen schoolbreed gezien flink minder aandacht geweest voor muziekonderwijs. We kiezen er voor om het muziekonderwijs, de muzikale ontwikkeling en het plezier in muziek een impuls te geven door hier een muziekdocent aan te verbinden.

Hoe gaan we dat doen? Er komt iedere week in iedere groep een vakdocent om een half uur muziekonderwijs te verzorgen.

Evaluatie muziekonderwijs:

Grote tevredenheid onder de kinderen en leerkrachten, dat is gebleken uit de tussenevaluatie in februari. Uit dezelfde evaluatie zijn ook een aantal verbeterpunten naar voren gekomen en besproken met Silke. Het team heeft in april 2022 uitgesproken dat de inzet van een vakdocent voor het muziekonderwijs behouden moet blijven.

Om deze inzet meer structureel te kunnen bieden hebben we de inzet van een vakdocenten voor het muziekonderwijs voor het komende schooljaar (22-23) gekoppeld aan de inzet van werkdrukmiddelen.

Vervolgactie ’22-’23:

Niet van toepassing, muziekonderwijs wordt komend schooljaar mogelijk gemaakt vanuit de werkdrukgelden.

 

 5. Sociaal Emotionele ontwikkeling

Kanjer. In de periode van schoolsluiting is er minder aandacht geweest voor sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, zeker op groepsniveau. We willen deze processen op individueel- en groepsniveau goed blijven volgen en vormgeven. De Kanjer, onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, wordt hiervoor al ingezet als onderdeel van ons jaarprogramma. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwste inzichten op SEO-gebied gekoppeld aan de Kanjermethode willen we inzetten op een extra studiemoment in schooljaar ’22-‘23.

ZIEN. We gebruiken ZIEN als registratie- en observatietool om zicht te krijgen op het welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen. We hebben deze overzichten na de start in maart ook gebruikt om een beeld te krijgen van de verschillende groepen schoolbreed. We maken inmiddels al een aantal jaren gebruik van het systeem, uit de verschillende beelden/overzichten die we per groep zien blijkt dat collega’s de observatie en bijbehorende scorelijsten erg uiteenlopend interpreteren. Dit maakt het lastig om de juiste conclusies en acties te koppelen. Daarnaast hebben we na de starttraining geen nieuwe inzichten meer gekregen vanuit het programma. Zijn we nog wel helemaal up-to-date met ZIEN?

Rots en Water. We hebben een collega die geschoold is als Rots en Water-coach. Een andere collega gaat volgend jaar de training volgen. Kosten voor de scholing komen niet uit NPO middelen maar uit scholingsbudget. De kosten die gemaakt zullen worden rondom Rots en Water zullen meer gericht zijn op het mogelijk maken van vervanging of aanschaf van middelen om aan de slag te kunnen in de groepen.

Evaluatie sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling:

ZIEN: We hebben dit jaar tijdens een studiedag besproken op welke wijze een ZIEN overzicht moet worden ingevuld. Daarbij hebben we ook de vergelijking gemaakt met de het instrument dat de Kanjer aanbiedt. Het team heeft de voorkeur uitgesproken om met KanVAS van Kanjer te gaan werken.

Rots & Water: Ed den Heijer heeft de opleiding tot Rots en Water trainer succesvol afgerond. Deze training is specifiek gericht op de bovenbouw: groep 7 en 8. Ed heeft de trainingen voor een gedeelte van de leerlingen in groep 7 en 8 verzorgd. De samenstelling van de groep heeft Ed in overleg met betrokken leerkrachten bepaald.

Vervolgactie ’22-’23:

Rots & Water Ed zal in het schooljaar ’22-’23 de vervolgtraining gaan volgen gericht op de onder- en middenbouw. Om de trainingen aan leerlingen te verzorgen reserveren we budget voor vervanging. Ed zal vanuit zijn taakuren hier een plan voor schrijven.  

Kanjer: 2 september; er staat een teambrede herhalingsdag gepland. Om KanVAS zo goed mogelijk te kunnen implementeren onderzoeken we de mogelijkheid om de intern begeleider de betreffende scholing te laten volgen vanuit het Kanjerinstituut. Dit kan als maatwerk worden geboden vanuit het instituut.

 

6. Verbetering leerlingvolgsysteem 

We gaan aan de slag met Leeruniek. Dit systeem stelt ons beter in staat om goed zicht te hebben op ontwikkeling van de leerlingen, subgroepen en groepen. Leeruniek biedt meer mogelijkheden en levert uiteindelijk minder administratieve druk op dan ons huidige systeem.

Deze uitgebreide inzichten zijn ook waardevol om de opbrengsten van onze NPO investeringen te meten, maar vervolgens ook om met behulp van de analyses de instructiegroepen opnieuw te vormen en gedifferentieerd aanbod samen te stellen.

We hebben nu de kans om dit implementatietraject te koppelen aan onze cyclische werkwijze. Door de momenten van teamscholing te koppelen aan de vaste toets- en evaluatiemomenten zullen collega’s in staat zijn om de theorie (inzichten & achtergronden) vanuit Leeruniek direct te koppelen aan de praktijk (aan de slag met actuele leerling gegevens).

Evaluatie leerlingvolgsysteem:

We hebben dit schooljaar op 3 verschillende studiemomenten ‘leren werken’ met Leeruniek. Na iedere toetsperiode hebben we onder begeleiding van een professional aan de plannen in leeruniek gewerkt.

Vervolgactie ’22-’23:

Afgerond.

 

7. Werkpleinen

We creëren de randvoorwaarden om ondersteuning buiten de groep mogelijk te maken. We hebben in het schoolgebouw beperkte ruimte om deze groepen instructie te geven en met ze aan de slag te gaan.

Een mobiel, digitaal schoolbord faciliteert de leerkracht of onderwijsassistent de mogelijkheid om op verschillende leerpleinen en werkplekken de juiste instructie te geven

Evaluatie werkpleinen:
De werkgroep heeft in januari 2022 samen met een adviseur projectinrichting gesproken van de firma Reinders. Zij hebben de wensen om het werkplein breder inzetbaar te maken besproken. Er is een schets met offerte gemaakt. De opgestelde offerte past niet binnen ons budget. De opdracht is doorgenomen met de adviseur om met een scherper voorstel te komen.

Vervolgactie ’22-’23:
Op dit moment (juli 2022) is er overleg tussen de adviseur projectinrichting en de werkgroep werkpleinen om het voorgestelde plan passend naar de opdracht te maken. We spreken de ambitie uit om, afhankelijk van de levertijd, in het eerste kwartaal van het nieuwe schooljaar de aanpassingen te hebben doorgevoerd.

Wat betreft digitaal schoolbord: afgerond.

8. Schoolplein

We zitten midden in het traject waarbij we een behoorlijke aanpassing maken op ons schoolplein: een meer uitdagende en groenere omgeving om in te vertoeven tijdens de pauzes én onder lestijd. Een verandertraject dat eerder al is aangejaagd door onze leerlingenraad.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen die spelen en hun pauze doorbrengen in een groene, natuurlijke buitenruimte zich vervolgens beter kunnen concentreren in de klas.

Het traject om deze stap te zetten is al gestart. Eigen middelen en een subsidie vanuit de provincie bieden de basis. We zien echter kansen, nu het plein tóch op de schop gaat, om het schoolplein nog beter geschikt te maken als extra buitenruimte waar ook in de buitenlucht onderwijs en bewegend leren tot de mogelijkheden behoren.

Meer naar buiten én meer bewegen zijn ook een verkregen inzicht uit de periode van schoolsluiting. Passieve, online instructie, digitale verwerking van opdrachten; het leverde veel schermtijd en weinig beweging op. Eenmaal terug op school zijn een aantal collega’s bewegend én buiten leren verder gaan ontwikkelen. Het maakt in een aantal groepen inmiddels vast onderdeel uit van het rooster.

Evaluatie schoolplein:

Het schoolplein is aangepast. Er is een buitenlokaal, er is nog geen extra mogelijkheid gecreëerd om bewegend leren mogelijk te maken.

Vervolgactie ’22-’23:

Meenemen naar komend jaarplan: inzet buitenlokaal, bewegend leren mogelijk maken.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6