De ontwikkeling van onze leerlingen

Zorg en begeleiding op Boeimeer

We volgen de sociaal emotionele-, en didactische ontwikkeling van leerlingen voortdurend. Volgens planning gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen) en bij de Zien! besprekingen (1x per jaar, in het najaar en samen met de groepsbespreking in juni).

Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen.

De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen.

Om de zorgstructuur zorgvuldig en zuiver te houden, onderhouden we nauwe contacten met externe expertise:
Collegiale Consultatie, CJG, leerplicht ambtenaar, Veilig Thuis, Edux enz.

Voor verdere, meer gedetailleerde uitwerking: zie het zorgplan van de school.

Het katern ‘Zicht op ontwikkeling ‘Zicht op ontwikkeling’

Het jonge kind

Vanaf de aanmelding/instroom (in de meeste gevallen start het kind in groep 1) starten wij de zorg voor ‘het jonge kind’. We informeren in dit kader al bij de intake van de leerling naar de voorschoolse ontwikkeling. Dat doen we met een intake-formulier. Op dit formulier vullen ouders in hoe het tot nu toe met het kind gaat. En geven zij een omschrijving van hun zoon of dochter. Wat maakt hem of haar uniek? Zijn er nog bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden?

Ging de leerling voorheen naar een dagopvang? Dan ontvangt de school óók via die weg, met goedkeuren van de ouders, informatie over de ontwikkeling. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de betreffende leerkracht en, indien nodig, naar het zorgteam.

Om de voortgang van de leerlingen te volgen, werken we in de groepen 1 en 2 met het speciaal op jonge kinderen gerichte observatiesysteem Kijk!. De Intern Begeleider coördineert de zorg voor het jonge kind.

Leerlingvolgsystemen vanaf groep 3

We houden de ontwikkeling van onze leerlingen scherp in de gaten. Zowel cognitief (schoolse vaardigheden) als sociaal-emotioneel. Dit doen we met vaste ‘leerlingvolgsystemen’. Hiermee volgen we de vorderingen van de kinderen op de voet, zodat we op tijd in kunnen grijpen als dat nodig blijkt. Vanaf groep 3 werken we met:

Zien!

Hiermee volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, vanaf de kleuterklas.

Cito

In dit systeem worden alle toetsresultaten bijgehouden. We bekijken deze toetsresultaten altijd met de nodige voorzichtigheid: deze zijn nooit alleen bepalend voor het al dan niet doorgaan van een kind naar een volgende groep. Naast de Citotoetsen worden ook methode gebonden toetsen afgenomen. Het kan voorkomen dat er verschillen zijn in de resultaten. Daarover vertellen we hier meer.

De Kanjermethode: besef van normen en waarden

Binnen het onderwijsaanbod van de Kanjermethode krijgen onze leerlingen handvatten en regels aangereikt voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze vormen de basis voor het pedagogisch klimaat op onze school. De volgende basiswaarden staan hierbij centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Wij zijn eerlijk zonder te kwetsen
  • Niemand is zielig

 

Vanuit deze principes leren kinderen om zichzelf en anderen respectvol te behandelen. Zo voelt iedereen zich veilig, vol zelfvertrouwen en emotioneel vrij: elk kind mag er zijn en er is ruimte voor de ontwikkeling van ieders talent. De leerlingen worden ook uitgedaagd en geprikkeld tot het nemen van initiatieven. Ze stimuleren elkaar om te zorgen voor een prettige sfeer- en leerrijke omgeving.

Lees meer over de Kanjermethode

Gelukskoffer: een positief zelfbeeld

Het wetenschappelijk onderbouwde programma Gelukskoffer richt zich op de positieve emotionele ontwikkeling van het kind. Want een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het ook goed gaat met het hem- of haarzelf. In 7 lessen met verschillende thema’s stimuleren we kinderen om zichzelf te leren kennen en te vertrouwen en te werken aan een positief zelfbeeld.

Wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Leiden, heeft aangetoond dat Gelukskoffer-leerlingen minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren en dat de sociale omgang verbeterd is.

Lees meer over Gelukskoffer

Opbrengsten van ons onderwijs

We brengen de kwaliteit van ons onderwijs in kaart gebracht aan de hand van het document ‘Opbrengsten’. Hierin vind je:

De tussenresultaten

Twee keer per jaar nemen we methode-onafhankelijke Citotoetsen af. Dit doen we op het gebied van taal, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling.

De toetsresultaten worden door de leerkrachten geregistreerd, geanalyseerd en besproken met de Intern Begeleider van de school. Op basis van de uitkomsten én de bevindingen van de leerkracht tijdens de lessen, wordt de leerstof en de aanpak gepland voor het komende halfjaar. Dit leggen we vast in groepsplannen.

Hierbij clusteren we de leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften. Ons onderwijs sluit op deze manier zo goed mogelijk aan bij wat onze leerlingen nodig hebben. Zij kunnen zich zo optimaal ontwikkelen. Zowel cognitief, sociaal emotioneel als creatief.

De ruwe scores die de kinderen behalen bij het toetsen, worden omgezet in een ‘vaardigheidsscore’. De school neemt deze scores op in het document Opbrengsten. Dit document wordt vervolgens besproken binnen het schoolteam, het managementteam, de Medezeggenschapsraad en het bestuur van ‘t Nut.

Verbeterplan

Onze school voldoet over het algemeen aan de norm die gesteld wordt door de inspectie van onderwijs. Maar er zijn, in het kader van schoolontwikkeling, altijd verbeterpunten. De hierop te ondernemen acties staan ook vermeld in onze jaarlijkse schoolrapportage.

Eindopbrengsten

We meten de eindopbrengst van ons onderwijs met de Cito Eindtoets Basisonderwijs. De actuele score van onze eindtoets is terug te vinden op scholenopdekaart.nl.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6