Missie, visie, kernwaarden en ambities

Onze missie

Hier staan we voor
We helpen leerlingen groeien. Dat doen we met goed onderwijs en door ze leren hoe ze goed zorgen voor zichzelf, elkaar en de wereld. We laten ze ontdekken wie ze zijn en hoe ze wendbare burgers worden, die stevig in hun schoenen staan.

Onze visie

Hier gaan we voor
Gedreven en vol energie geven we onze leerlingen krachtig les in taal, rekenen en wereldoriëntatie. En net zo belangrijk: in cultuur, muziek, bewegen en gezondheid. We leren ze vaardigheden die ze nodig hebben in een digitale en snel veranderende wereld. En we laten ze ontdekken hoe ze duurzaam en respectvol omgaan met elkaar en hun omgeving. Zo helpen we onze leerlingen groeien. De voedingsbodem daarvoor is de geborgenheid van onze school, waar leerlingen veilig kunnen proberen en leren, waar leerkrachten, ouders en leerlingen samenwerken en waar we oog hebben voor elkaar.

Onze kernwaarden

 

 

We zijn een kleine school, hebben oog voor elkaar en staan voor een ander klaar.
Door de geborgenheid en goede sfeer voelen we ons veilig.
Met goed onderwijs en persoonlijke aandacht groeien en bloeien we. We mogen onszelf zijn en ontdekken waar onze talenten liggen. We leren wat goed is voor onszelf, voor een ander en voor de wereld om ons heen. We maken gezonde en duurzame keuzes.
.

 

Onze ambities

De kwaliteit van ons onderwijs is hoog. Daar zijn we trots op en die stevige basis behouden we. Maar we zijn ook ambitieus. Daarom hebben we met elkaar 3 thema’s bepaald waarop we ons de komende 4 jaar gaan ontwikkelen: Onderwijs, De wereld & ik en Ouders & partners. Bij elk thema hebben we ambities geformuleerd die onze ontwikkeling richting geven. Voor al die ambities geldt, dat we waar mogelijk gebruikmaken van de kennis en ervaring van onze collega-Nutsscholen in Breda en dat we ons wendbaar en flexibel opstellen als veranderingen daarom vragen.

Onderwijs

Onderwijs is ons belangrijkste thema en gaat over de vraag hoe we leerlingen het beste voorbereiden op hun toekomst. En hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken. Dit zijn onze ambities:

 • Kwaliteitsonderwijs
  We houden de kwaliteit van ons onderwijs hoog en behalen de ambities voor rekenen, lezen, spelling en taal, die we in ons schoolplan hebben beschreven. Dat doen we door te blijven werken volgens de Coöperatieve Leerstrategieën (CLS) die schoolprestaties bevorderen en ons te blijven houden aan de afspraken die we met elkaar hebben over krachtig lesgeven. Beide werkwijzen maken we meer zichtbaar.
 • Doorgaande lijn digitale vaardigheden en mediawijsheid
  We bereiden onze leerlingen voor op een digitale wereld. Om dit goed te doen laten we onszelf scholen op dit gebied en zetten we voor groep 1 tot en met 8 een doorgaande leerlijn op voor digitale vaardigheden en mediawijsheid.
 • Gebruikmaken van expertise
  We weten van welke expertise we kunnen gebruikmaken en doen dat actief. Denk aan de expertise van specialisten, remedial teachers en vakdocenten voor bijvoorbeeld gym, muziek en creatieve vakken. En aan collega’s binnen Stichting Nutsscholen Breda.


De wereld & ik

Het thema De wereld & ik gaat over de samenleving waar we onderdeel van zijn en de wereld waarin we leven. Op school besteden we aandacht aan gezondheid en duurzaamheid. Dit zijn onze ambities voor de komende 4 jaar: 

 • Beleid op gezondheid en duurzaamheid
  Leerlingen, ouders en medewerkers hebben met elkaar bepaald welke keuzes we op school maken als het gaat om geestelijke en lichamelijke gezondheid en duurzaamheid. Die keuzes hebben we omgezet in duidelijk schoolbeleid, dat bekend is bij ouders, leerlingen en medewerkers, zodat we er allemaal naar kunnen handelen. We geven zelf het goede voorbeeld en delen onze best practices met elkaar.
 • Heldere afspraken over bewegend leren
  We weten wat we als team onder bewegend leren verstaan en hoe we dat toepassen in onze binnen- en buitenlessen. We inspireren elkaar om bewegend leren te realiseren en hebben een toolkit van duurzame middelen beschikbaar, waarmee we bewegend leren eenvoudig kunnen toepassen in onze lessen.
 • Maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar
  We zijn als school maatschappelijk betrokken en laten dat zien aan elkaar, ouders en leerlingen. Dat doen we door te handelen in het belang van de samenleving en te praten over wat er in de wereld speelt.

Ouders & partners

Leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst doen we niet alleen, maar samen met ouders en partners. Een stevige en duurzame relatie is de basis voor een goede samenwerking. Daar willen wij van onze kant aan werken en daarom zijn dit onze ambities:

 • Heldere communicatie naar ouders
  Leerlingen, ouders en leerkrachten werken samen. Wij communiceren duidelijk en op tijd met ouders. En we hechten waarde aan hun ideeën en bevindingen. Die krijgen we via de ouderklankbordgroep. Daarnaast gaan we op zoek naar meer manieren en momenten om hun input op te halen.
 • Samenwerking op educatief vlak
  Als team zijn we blij met de ondersteuning van ouders bij ons onderwijs. We hebben voor onszelf duidelijk welke ouders op welke manier kunnen bijdragen, hoe we hen betrekken bij onze lessen en hoe wij die hulp faciliteren en stimuleren.
 • Teamvorming oudercommissie, klassenouders en leerkrachten
  Ouders ondersteunen en ontlasten ons met hun hulp, zodat wij ons nog beter kunnen focussen op het onderwijs. De klassenouders en oudercommissie zijn onze aanspreekpunten. Onze ambitie is dat we ouders actief inschakelen voor hulp en dat klassenouders, oudercommissie en leerkrachten met elkaar een goed team vormen, in het belang van de kinderen. We voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor een goede sfeer op school.
 • Ondersteuning door partners
  Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig. Die bieden we als het kan zelf, maar waar nodig maken we gebruik van onze partners. We weten wie die partners zijn en waarbij ze ons kunnen ondersteunen.

Schoolplan

In het schoolplan geven we vorm aan onze visie op onderwijs in onderwijskundige doelen en ambities. Het is geschreven om richting te geven aan de ontwikkeling van de school. Wat willen we de komende vier jaar bereiken? Welke kwaliteiten gaan we verder ontwikkelen? Het schoolplan is ook de basis voor de schooljaarplannen die we elk schooljaar samenstellen. Het volledige schoolplan is hier te vinden.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6