Verlof aanvragen

Verlof aanvragen 

De wet biedt de mogelijkheid om extra verlof op te nemen. Maar alleen onder strikte voorwaarden. Je dient hiervoor een verzoek in te dienen bij de directeur. Dit doe je via een speciaal formulier, dat je hier kunt downloaden.

Dit formulier dien je op tijd in te leveren. Het is vervolgens aan de directeur of je ook toestemming krijgt. 

Dagen 

Extra verlofdagen (minimaal 2 weken van te voren aangevraagd) krijgt een leerling alleen als er ‘gewichtige omstandigheden’ zijn: 

 huwelijk van bloedverwanten tot en met de derde graad, 

 • ernstige ziekte of overlijden van een ouder of familielid, 
 • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van (groot)ouders, 
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders, 
 • verhuizing (hooguit 1 dag) of 
 • wettelijke verplichting die niet buiten de normale lestijd kan plaatsvinden. 

Over elke andere situatie moet de directeur oordelen. De leerling krijgt hooguit 10 verlofdagen per schooljaar. Denk je dat het er meer worden? Dan dien je (minimaal 4 weken van te voren) een verzoek in te dienen bij de leerplichtambtenaar. Dit kun je via de directeur doen. 

Vakantie 

Op extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties om (minimaal 8 weken van te voren aangevraagd) heeft de leerling niet zomaar recht. Hij of zij komt hiervoor in aanmerking als: 

 • één van de ouders seizoensgebonden werk doet en aantoont (bijvoorbeeld via een werkgeversverklaring) dat – door de aard van het beroep – extra vakantieverlof nodig is of
 • er (zeer) bijzondere persoonlijke of sociale factoren spelen waardoor extra vakantieverlof gewenst is. Dit verlof mag eenmaal per schooljaar worden gegeven voor ten hoogste 10 dagen; die mogen niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.


De wet schrijft verder voor wanneer een verzoek om extra verlof geweigerd moet worden. Bijvoorbeeld als:

 • de vakanties van de kinderen binnen één gezin niet gelijk lopen of als jullie enkele dagen eerder willen  afreizen/terugkeren om de drukte te mijden, 
 • een familielid of andere dierbare de leerling uitnodigt voor een vakantie ‘onder schooltijd’ of omdat de leerling bepaalde familieleden heel lang niet heeft gezien, 
 • er alleen een vakantie buiten de gewone vakantie mogelijk is omdat jullie er te laat bij waren of omdat er al geboekt is zonder eerst de school om toestemming te vragen,
 • jullie een lang weekend weg willen of buiten het seizoen op vakantie willen gaan. Hierbij geldt een aantal uitzonderingen die je in de leerplichtwet terug kunt lezen.  


Ontheffing
 

In het schoolplan staat ons onderwijsaanbod omschreven. Dat programma – met inbegrip van alle onderwijsuren geldt voor al onze leerlingen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor ontheffing van (een deel van) het aanbod wenselijk is. Het kind:  

 • doet aan topsport, 
 • krijgt op regelmatige tijden externe remedial teaching vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen, 
 • of kampt met medische problemen. 

Verder kunnen religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen reden zijn om aan bepaalde schoolactiviteiten niet mee te doen. 

Ontheffing wordt schriftelijk aangevraagd bij de directeur. In deze brief meld je de (gewichtige) reden van het verzoek, geef je aan om welke lessen het gaat, wat het kind gedurende die tijd doet en welke personen (naam en bevoegdheid) daarbij betrokken zijn. 

Het is aan de directeur of het verzoek tot vrijstelling wordt gehonoreerd (zie artikel 13 en artikel 41.9b. van wet op primair onderwijs). 

De bedoeling is bovendien dat je zoekt naar compensatie van de uitgevallen lessen. De school wil je bij dit laatste graag helpen. De afspraken die jij als ouder en wij als school maken, melden we vervolgens bij de onderwijsinspectie. 

Externe Remedial Teaching  en therapie onder schooltijd 

De school mag voor externe hulpverlening onder schooltijd geen speciaal verlof verlenen en staat hier afwijzend tegenover. 

Maar als er sprake is van een medische indicatie of als kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan de school te worden afgegeven. Op die manier kunnen de school en het bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. In overleg worden er dan ook goede afspraken gemaakt over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling plaatsvindt. Is dit allemaal goed geregeld? Dan kan school alsnog toestemming verlenen. 

Bezoek aan arts of specialist 

Een bezoek aan tandarts, dokter enz. is onder schooltijd alleen toegestaan in acute gevallen. Voor niet acute gevallen, controles ed. dien je afspraken te maken buiten schooltijd. Bezoeken aan specialisten in het ziekenhuis vallen hier niet onder. 

Uitzonderingen 

De school neemt in principe elk kind aan en schorst en verwijdert niemand. Toch kennen we uitzonderingen. Allereerst zijn er kinderen met zeer specifieke onderwijs-/leerproblemen die wij met de beste wil niet kunnen helpen; zij zijn misschien wel beter op hun plaats in het speciaal( basis) onderwijs. Deze opvatting delen we in voorkomende gevallen natuurlijk uitgebreid met de ouders. 

Het komt – maar dit is zeer uitzonderlijk – voor dat we een kind moeten schorsen, dan wel verwijderen. Dit zijn heel vervelende noodgrepen, waar we pas op terugvallen als blijkt dat andere maatregelen geen effect hebben. De directeur dan wel het bestuur besluiten in beide gevallen, na overleg met de ouders, respectievelijk over schorsing of verwijdering. Ook de leerplichtambtenaar wordt erbij betrokken. Bij verwijdering vragen we de leerplichtambtenaar of hij/zij mee zoekt naar een andere school. De onderwijsinspectie wordt altijd op de hoogte gebracht. 

Ongeoorloofd schoolverzuim

Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim als de leerling zonder toestemming van de directeur afwezig is. De directeur is verplicht dit ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven, daaruit kan een proces-verbaal voor de ouders voortvloeien.

Ook te laat op school komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim en valt hiermee ook onder de wet op de leerplicht.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda telefoon: (076) 529 46 56 / 20 of met de leerplichtambtenaar van jullie eigen gemeente.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6