Verlof aanvragen

De wet biedt de mogelijkheid om extra verlof te nemen. Maar alleen onder strikte voorwaarden. Je dient hiervoor een verzoek in te dienen bij de directeur. Dit doe je via een speciaal formulier, dat je hier kunt.

Dit formulier dien je op tijd in te leveren. Het is vervolgens aan de directeur van je toestemming krijgt.

Dagen

Extra verlofdagen krijgen een leerling alleen als er ‘gewichtige omstandigheden’ zijn:

 • huwelijk van bloedverwanten tot en met de derde graad,
 • ziekte van overlijden van een ouder van familielid,
 • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van (groot)ouders,
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders,
 • verhuizing (hooguit 1 dag) van
 • Wettelijke die niet buiten de normale lestijd kan plaatsvinden.

Over elke andere situatie moet de directeur worden uitgevoerd. De leerling krijgt hooguit 10 verlofdagen per regeling. Denk je dat het er meer worden? Dan dien je (minimaal 4 weken van te voren) een verzoek in te dienen bij de leerplichtambtenaar. Dit kun je via de directeur doen.

Vakantie

Op extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties om (minimaal 8 weken van te aangevraagd) heeft de leerling niet zomaar recht. Hij of zij komt hierboven in de resultaten als:

 • één van de ouderst werk doet en aantoon (bijvoorbeeld via een werkgeversverklaring) dat – door de aard van het beroep – extra vakantieverlof nodig is van
 • er (zeer) bijzondere persoonlijke of sociale factoren spelen extra vakantieverlof gewenst is. Dit mag één keer worden gegeven voor tien hoogste 10 dagen; die mogen zich in de eerste twee weken van niet vallen.
 • De wet schrijft verder voor wanneer een verzoek om extra geweigerd moet worden. bijvoorbeeld ook:
 • de vakanties van de kinderen binnen één gezin gelijk lopen van als jullie enkele dagen eerder willen afreizen/terugkeren om de drukte te mijden,
 • een familielid van andere dierbare de leerling uitnodig voor een vakantie ‘onder schooltijd’ van omdat de leerling ontwikkeldt heel lang niet heeft gezien,
 • er alleen een vakantie buiten de gewone vakantie mogelijk is omdat jullie er te laat bij waren of omdat er al geboekt is zonder eerst de school om toestemming te vragen,
 • jullie een lang weekend weg willen van buiten het seizoen op vakantie willen gaan. Hierbij gelden een aantal uitzonderingen die je kunt teruglezen.

Ontheffing

In het schoolplan staat ons onderwijsaanbod. Dat programma – met inclusief van alle onderwijsuren gelden voor al onze leerlingen. Er kunnen omstandigheden zijn gevolgen ontheffing van (een deel van) het aanbod is aangeboden. Het soort:

 • doet aan topsport,
 • krijgt op interne tijden externe remedial teaching vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,
 • van kampt met medische problemen.

Verder kunnen religieuze van levensbeschouwelijke overtuigingen reden zijn om besloten schoolactiviteiten niet mee te doen.

Ontheffing wordt aangevraagd bij de directeur. In deze korte meld je de (gewichtige) reden van het verzoek, geef je aan om welke gedurende die tijd doet en welke personen betrokken zijn.

Het is aan de directeur van het verzoek tot vrijstelling wordt gehonoreerd (zie artikel 13 en artikel 41.9b. van wet op primair onderwijs).

De compensatie is gericht dat je zoekt naar van de uitgevallen verminderen. De school wil je bij dit laatste graag helpen. De afspraken die jij als ouder en wij als school maken, melden we vervolgens bij de onderwijsinspectie.

Externe Remedial Teaching en therapie onder schooltijd

De school mag voor externe hulpverlening onder schooltijd geen speciale taken en staat hier afwijzend tegenover.

Maar als er sprake is van een medische indicatie van als kan worden vastgesteld op de datum waarop een hulpverleningsproces is, is hier een uitzondering gemaakt. Als dit is bevestigd, dient er door de ouders/verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan de school te worden afgegeven. Op die manier kunnen de school en het bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. In overleg worden er dan ook goede afspraken gemaakt over tijdsduur en wijze terug koppeling, bereikte. Is dit allemaal goed geregeld? Dan kan school richtlijnen opstellen.

Bezoek aan arts of specialist

Een bezoek aan tandarts, dokter enz. is onder schooltijd alleen toegestaan ​​in acute gevallen. Voor niet acute gevallen, controles ed. dien je afspraken te maken buiten schooltijd. Bezoeken aan specialisten in het ziekenhuis vallen hier niet onder.

Uitzonderingen

De school neemt in principe elk soort aan en schorst en niemand. Toch kennen we uitzonderingen. Aanvankelijk zijn er kinderen problemen met zeer specifieke onderwijs-/leerproblemen die met de beste wil niet kunnen helpen; zij zijn misschien wel beter op hun plaats in het speciaal(basis) onderwijs. Deze opvatting delen we in natuurlijk uitgebreid met de ouders.

Het komt – maar dit is zeer uitzonderlijk – voor dat we een soort moeten schorsen, dan wel verwijderen. Dit zijn heel grove noodgrepen, waar we pas op terugvallen als weergegeven andere maatregelen geen effect hebben. De directeur dan wel over schorsing van verwijdering. Ook de leerplichtambtenaar wordt erbij betrokken. Bij verwijdering vragen we de leerplichtambtenaar van hij/zij mee zoekt naar een andere school. De onderwijsinspectie wordt altijd op de hoogte gebracht.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de directeur afwe-zig is. De directeur is verplicht dit ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven, daaruit kan een proces-verbaal voor de ouders voortvloeien.
Ook te laat op school komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim en valt hiermee ook onder de wet op de leerplicht.
Meer informatie:
Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda telefoon: (076) 529 46 56 / 20 of met de leerplichtambtenaar van jullie eigen gemeente.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6