Corona

We hebben nog steeds te maken met aanpassingen in-en-rond de school. Deze aanpassingen komen voort uit de voorschriften die de overheid stelt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Het protocol met de te volgen richtlijnen treffen jullie op deze pagina. De punten zullen telkens worden aangepast of aangevuld volgens de richtlijnen.

Gezondheid

Voor kinderen in het basisonderwijs geldt:

 • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.
 • Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden op corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
 • Heeft het kind of iemand binnen zijn/haar huidhouden koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.
 • Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app, dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine).
 • Een test voor kinderen met milde klachten is overigens niet verboden: ze mogen zich nog steeds laten testen, maar het hoeft niet.

Beslisschema

Met bovenstaande informatie is ook opnieuw in een beslisschema ontwikkeld. Het schema kunt u hier vinden en kan behulpzaam zijn bij twijfel of uw zoon of dochter naar school kan komen met klachten.

Afwezigheid leerkrachten

De regels voor leerkrachten zijn begrijpelijkerwijze niet aangepast; voor hen geldt nog steeds dat zij bij milde klachten thuis moeten blijven. Zoals u mogelijk ervaren heeft, is de afgelopen periode een groot aantal leerkrachten hierdoor tijdelijk afwezig geweest. Sinds kort kunnen leerkrachten -na toestemming van de directie- toegang krijgen tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primaire proces zo min mogelijk in gevaar komt.

Thuisonderwijs

We zijn inmiddels een paar weken onderweg en de kans is groot dat u er thuis ook al mee te maken heeft gehad: verplicht thuisblijven met klachten. Dit kan de ene keer van korte duur zijn, een andere keer kan uw zoon of dochter zomaar voor langere tijd thuis komen te zitten, zónder dat hij of zij echt ziek is en thuis prima het leerstofaanbod kan volgen.

Omdat het vaker dan in een regulier schooljaar voor kan komen dat je zoon of dochter belangrijke leerstof zal missen door afwezigheid, hebben we richtlijnen voor thuiswerken opgesteld:

Voor groep 3 t/m 8 geldt:

Dag 1: De dag van de ziekmelding, er volgt nog geen leerstofaanbod.

Dag 2: Leerstofaanbod vanuit school is beschikbaar.

Is je zoon of dochter flink ziek? Dan is het natuurlijk van belang om goed uit te zieken, schoolwerk is dan niet aan de orde.

Is je zoon of dochter thuis met verkoudheidsklachten of omdat er een gezinslid koorts en/of benauwdheidklachten heeft? Lijkt het erop dat dit meerdere dagen zal duren en kan hij of zij prima aan de slag? Leerstofaanbod is dan gewenst.

Je zoekt in dat geval contact met de leerkracht (per mail of telefoon) om een afspraak te maken om het schoolwerk en bijbehorende planning op te (laten) halen. Het werk kan deels digitaal en deels in werkboeken worden aangeboden, dat kan per leerjaar verschillend zijn.

Weer naar school: Na een aantal dagen is je zoon/dochter of huisgenoot hopelijk weer gezond en klachtenvrij: de meegenomen materialen moeten weer mee naar school worden genomen.

Voor groep 1/2 geldt:

De eerste dagen is er bij afwezigheid geen extra thuiswerkaanbod. Bij langdurige afwezigheid (langer dan een week) kan in overleg met de leerkracht worden besloten om toch met leerstofaanbod voor thuis aan de slag te gaan.

In het algemeen:

We zullen ons zo goed als mogelijk inspannen om er voor te zorgen dat kinderen die thuis komen te zitten aan de slag kunnen, we zijn echter beperkt in onze mogelijkheden. Zo zullen er bijvoorbeeld geen online instructies gegeven worden en zal er geen ‘live’ verbinding worden gelegd met de klas. We begrijpen dat dit voor u thuis soms ook extra inzet en organisatie vereist, we hopen dan ook dat het ons samen met u lukt om zo goed mogelijk vorm te geven aan deze manier van thuis werken aan schoolwerk. Omdat we niet weten hoe de ontwikkelingen zullen zijn vraagt dit misschien later om een aanpassing. Mocht dit noodzakelijk zijn dan informeren we u daarover.

Toegankelijkheid volwassenen op school

Voor ouders is het schoolplein en gebouw nog niet toegankelijk. Echter, met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid en zijn gesprekken op afspraak in de school van en met ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe. Zie afspraken bij het kopje gesprekken.

Parro chat

Toen de scholen in maart moesten sluiten en wij thuis onderwijs gingen verzorgen hebben wij de Parro chat functie open gezet. Op deze manier kon je als ouder, verzorger snel en makkelijk een vraag aan de leerkracht stellen en de leerkracht kon snel reageren.
We hebben besloten om deze chat functie voor alle ouders open te stellen. Op deze manier heeft u de mogelijkheid om de korte, meestal praktische vraag te stellen die u voorheen op het plein na schooltijd even aan de leerkracht stelde. Dit maakt de leerkracht hopelijk wat toegankelijker. De leerkrachten zullen op hun werkdag na schooltijd tot 16:00 uur reageren.
Voor afspraken of meer inhoudelijke zaken vragen we u hiervoor de e-mail te gebruiken.

Gesprekken

Door de nieuwe maatregelen die afgekondigd zijn i.v.m. het coronavirus is er stichtingsbreed besloten om oudergesprekken digitaal te voeren.

Via de leerkracht van uw kind ontvangt u uiterlijk een dag van tevoren een uitnodiging via ‘Teams’ om dit gesprek online te voeren. De wijze waarop de gesprekken gevoerd worden blijft hetzelfde: de kinderen staan centraal en sluiten dus samen met u aan bij het gesprek.

Omdat de oudergesprekken van groep 1-2 op een heel andere manier plaatsvinden zijn deze nog wel mogelijk op school. Mits de leerkracht en/of ouder-verzorger zich hier goed bij voelt.
Natuurlijk zijn deze gesprekken ook via ‘Teams’ te voeren. De leerkracht zal voorafgaand aan het gesprek met u bespreken waar de voorkeur naar uitgaat of aangeven waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat.

Als het gesprek op school plaatsvindt moeten we ons aan een aantal regels houden.

 1. We doen een gezondheidscheck (triage). Wij gaan ervan uit dat u dan geen gezondheidsklachten heeft, niet in contact bent geweest met iemand met corona of in afwachting bent van de uitslag van een coronatest.
 2. We hebben uw gegevens dus noteren we dat u in de school geweest bent.
 3. We blijven op afstand van elkaar.
 4. We vragen u vooraf te zorgen dat u uw handen gewassen hebt en zetten een pompje met handgel klaar om uw handen te reinigen.
 5. We vragen u in onze school altijd een mondkapje te dragen.

 

Mondkapjes

Het dragen van mondkapjes gebeurde binnen onze school nog niet. Dit is sinds maandag 2 november aangepast. Leerkrachten dragen in de algemene ruimtes mondkapjes.

Communicatie besmettingen

Besmetting met corona vindt binnen allerlei groepen plaats zowel jong als oud. De GGD heeft de rol om, als deze besmettingen hebben plaatsgevonden, hierover te communiceren. Wij doen dat als school om privacy redenen nooit. Maar mochten wij als school te maken krijgen met besmettingen die, op welke manier dan ook, invloed op uw kind(eren) heeft. Dan zullen wij u daarover en over de consequenties informeren.

Ventilatie

Scholen moeten goed geventileerd worden. Wij openen daarom de ramen en deuren van de klaslokalen en gebruiken geen ventilatoren. Ook is onze school voorzien van een ventilatiesysteem dat 100% lucht aanvoert van buiten en de lucht weer afvoert naar buiten.

Groepsactiviteiten

Activiteiten buiten het reguliere schoolaanbod waarbij veel ouders betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld het jaaropeningsfeest, zullen komen te vervallen. U ontvangt voor de geplande activiteiten informatie of het door zal gaan en in welke vorm.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6