Corona

Start schooljaar 21-08-2020

Klik hier voor het aangepaste protocol.

e-mail 24-04-2020

Dinsdagavond hebben we gehoord dat we na de meivakantie op 11 mei weer gedeeltelijk open mogen gaan. We zijn erg blij dat we de kinderen weer op school mogen ontvangen!
Gelukkig hebben we de kinderen de afgelopen weken nog wel kunnen volgen, maar het zal even wennen zijn voor iedereen om weer op school te zijn. De situatie is (nog) niet als vanouds, we hebben te maken met richtlijnen waaraan we ons moeten houden dit vraagt om aanpassingen, creativiteit en flexibiliteit.
We hebben er met het team de schouders onder gezet en hebben hiervoor veel met elkaar besproken en afgesproken. We starten vanuit een nieuwe beginsituatie in hetzelfde gebouw met dezelfde mensen maar wat is de stand van zaken? We vinden het belangrijk om te starten met het welbevinden van de kinderen, we zullen daar tijd voor maken. Want; hoe hebben ze deze afgelopen tijd ervaren? Hoe is het om weer op school te zijn in een setting met strenge richtlijnen? Natuurlijk gaan we ook kijken naar hoe het thuiswerk gegaan is? Is dit gelukt? Waar zitten hiaten?
Groepsgebonden zaken zal de leerkracht zelf met u en/of de kinderen via Parro of per e-mail in de meivakantie delen. Algemene afspraken zijn hieronder beschreven.

1. Schooltijden:

Andere volwassenen dan de medewerkers van de school mogen niet op school of het schoolplein komen. Dat gaat bijvoorbeeld om ouders en de vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van de tussenschoolse opvang. We gaan daarom over op een continurooster zodat er één breng – en één haal moment is en er geen tussenschoolse opvang noodzakelijk is. Dit rooster komt nagenoeg overeen met het rooster dat wij vanaf augustus officieel in gaan voeren.
Ma-di-do-vrij:
Inloop 8:25 tot 8:35
Eindtijd 14:30

Woensdag:
Inloop 8:25 tot 8:35
Eindtijd 12:30

2. Brengen en halen:

Omdat ouders niet welkom zijn op het schoolplein zal het breng- en haal moment op school anders geregeld worden. Kinderen krijgen een eigen in- en uitgang toegewezen. Er staan medewerkers van school op het plein om de kinderen op te vangen. De leerkrachten zijn in hun eigen klas, behalve de leerkrachten van groep 1-2. Zij ontvangen de kinderen buiten op het plein. Er mag ook maar één ouder/verzorger de kinderen naar en van school begeleiden. Zorg ervoor dat u tijdens deze momenten 1,5 meter afstand van elkaar blijft houden en kom op de fiets of lopend om zoveel mogelijk verkeershandelingen te vermijden en ook snel weer makkelijk te kunnen vertrekken.
Ook de reguliere buitenschoolse opvang zal weer van start gaan. Zij zullen uw kind op de dagen dat u opvang afneemt op komen halen. Mocht u daarover overleg willen hebben dan verwijs ik u daarvoor door naar uw eigen kinderopvangorganisatie.
Partou zal de kinderen verzamelen buiten het grote hek tegenover de gymzaal
Kober zal daarvoor bij de boom staan voor de hoofdingang

Groep 1-2
Kinderen komen en vertrekken via het kleine hek (tegenover de garages van de flats). Er staan fietsenrekken in die hoek dus de kinderen van groep 1-2 mogen daar eventueel hun fiets parkeren. De leerkrachten staan daar klaar om de kinderen op te vangen. Om 8:35 uur gaat de leerkracht met de kinderen naar binnen. Tussen 14:25 en 14:30 komt de leerkracht met de groep naar buiten zodat u hen aan het eind van de dag weer op kunt halen. Ouders moeten buiten de hekken van het schoolplein blijven.

Groep 3-4-5
Kinderen maken gebruik van de grote poort en parkeren hun fiets op de gebruikelijke plaats. Zij vertrekken om 14:30 ook weer via deze poort. Ouders moeten buiten de hekken van het schoolplein blijven.

Groep 6-7-8
Kinderen maken gebruik van het hek op de parkeerplaats. Daar staan fietsenrekken. De kinderen kunnen daar hun fiets parkeren. Ouders moeten buiten de hekken van het schoolplein blijven.

3. Tussenschoolse opvang.

De kinderen eten en drinken op school. De leerkracht verzorgt deze overblijftijd. U dient ervoor te zorgen dat de kinderen een lunch met drinken bij zich hebben. Ook de kinderen die normaal gesproken bij Partou overblijven zullen nu op school eten. Ook voor de pauzetijd dienen de kinderen natuurlijk wat fruit en drinken mee te nemen. De pauze zal bestaan uit een het eten en drinken in de klas en buitenspelen op het plein.

4. Verdeling groep

De groep wordt verdeeld in twee sub- groepen A en B er is daarbij rekening gehouden met gezinnen zodat de kinderen gelijktijdig op school verwacht worden.
Maandag en donderdag groep A
Dinsdag en vrijdag groep B
Woensdag is een wisseldag. Groep A en B om de week

Woensdag 13 mei zal de A-groep van start gaan, op woensdag 20 mei de komt de B-groep. U ontvangt deze indeling van de groepsleerkracht.

Naast deze verdeling op groepsniveau is er ook een verdeling op bouwniveau. De verschillende bouwen zullen op gescheiden tijden buiten zijn in de kleine- en middagpauze. We gebruiken daarvoor de volgende verdeling: onderbouw (groep 1-2), middenbouw (groep 3-4-5) en de bovenbouw (groep 6-7-8).

5. Contact met leerkrachten

Omdat volwassenen niet welkom zijn op school is het lastig om de leerkracht aan te spreken of “KIJK”/oudergesprekken te voeren. Deze gesprekken zullen allemaal online gevoerd worden. U kunt hiervoor per e-mail een afspraak met de leerkracht maken of de leerkracht zal u hiervoor benaderen.

6. Thuiswerk

Omdat de kinderen gedeeltelijk naar school komen zal de vorm en inhoud van het thuiswerk er ook anders uitzien. De leerkracht geeft op de ene dag instructie en op de volgende schooldag dat de kinderen thuis zijn, zullen ze verwerkingsopdrachten/huiswerk krijgen.
Natuurlijk kunnen er dan vragen ontstaan. Deze kunnen via de Parro chat gesteld worden. Omdat de leerkrachten voor de klas staan kunnen zij niet direct reageren. Zij zullen dit tussen 15:00 uur en 16:00 uur doen. De leerkracht zal benaderbaar zijn voor en reageren op vragen op de dag dat hij/zij werkzaam is.
U ontvangt in de meivakantie meer specifieke informatie over de vormgeving van het thuiswerk in de groep van uw kind(eren).

7. Hygiëne en extra schoonmaak

Er zal meer dan gebruikelijk extra aandacht zijn voor het schoonmaken van oppervlaktes in het gebouw en de klassen die veel gebruikt worden: deurklinken, trapleuningen, kranen, toiletten en tafels. In de algemene ruimtes zal het onderwijs ondersteunend personeel hier zorg voor dragen. De leerkracht doet dit (samen met de kinderen) in de klas.
Er was al extra aandacht voor hygiëne voor de schoolsluiting op basis van de RIVM richtlijnen. We pakken hier vanaf 11 mei op door: we wassen op een aantal vaste momenten altijd onze handen: bij de start van de schooldag, na toiletbezoek, na pauzemomenten, voor en na fruiteten en voor en na het middageten.
Daarnaast vragen we u omdat het niet mogelijk is de luizencontrole met ouders op school uit te voeren dit voordat de kinderen 11 mei weer op school starten zelf te doen.

8. Gymlessen

De gymlessen komen in de komende periode waarin halve klassen, hele dagen naar school komen, te vervallen.

9. Noodopvang leerlingen vitale sector

De afgelopen weken hebben de kinderopvangorganisaties de opvang geregeld voor kinderen van ouders die in de vitale sector werken. Deze optie komt na de meivakantie onder schooltijd te vervallen. Deze kinderen zijn welkom op school.
Een groot deel van de tijd zijn de kinderen vanaf 11 mei al op school aanwezig, maar misschien heeft u extra noodopvang nodig. Dit vraagt om een nieuwe inventarisatie.
Deze inventarisatie gaan we als volgt doen:
Van de leerkracht van uw kind krijgt u een rooster waarop staat in welke groep uw kind ingedeeld is. U controleert of u naast deze dagen nog extra noodopvang nodig hebt. Mocht dat zo zijn dan vraag ik u dit aan mij per e-mail door te geven. U mailt dan naar o.peeters@nbsboeimeer.nl de volgende gegevens:

Naam kind
Naam ouder/verzorger
Groep
Dag(en) benodigde noodopvang

Voor de buitenschoolse noodopvang zullen de kinderopvangorganisaties zorg dragen. Mocht u dat nodig hebben dan dient u hier zelf met hen contact over op te nemen. Voor Kober kunt u via https://www.kober.nl/corona-noodopvang hiervoor aanmelden. Maakt u gebruik van Partou of een andere opvangorganisatie dan dient u met hen contact op te nemen.
Met bovenstaande afspraken hopen we weer goed met elkaar van start te kunnen gaan, misschien zullen we in de loop van de tijd zaken moeten aanpassen of veranderen. Daar houden we u dan natuurlijk van op de hoogte.

e-mail 13-03-2020

Gisteren is er een persconferentie geweest waar de Minister-president aansluit bij de oproep van de veiligheid regio’s voor de scholen: Probeer open te blijven. Indien onderwijs niet meer lukt, probeer dan kinderen op te vangen. Ik snap hoe lastig dit is en welke emoties deze uitspraak oproept bij onze medewerkers en ouders. Het zijn echter uitzonderlijke tijden en daarom willen wij als Stichting Nutsscholen Breda constructief en proactief een bijdrage leveren aan de vraag vanuit de overheid. Natuurlijk houd ik armslag als deze maatregelen wegens veiligheid niet meer houdbaar zijn. Ik ben hierover in goed overleg met collega besturen en instanties in Breda.
Sinds de persconferentie gisteren donderdag 12 maart 2020 adviseert het RIVM in ieder geval tot 31 maart 2020 het gehele land om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. Daarom verzoeken wij u dringend om in navolging van dit advies kinderen die verkouden zijn of hoesten thuis te houden. Kinderen hoeven niet per se koorts te hebben. Ook zonder koorts geldt: bij verkouden zijn en/of hoesten: thuis houden. Ook als u twijfelt willen wij dat u uw kind thuis houdt. We verzoeken u de school/kinderopvang te informeren over de reden van ziekmelding van uw kind. Indien onze medewerkers constateren dat kinderen de genoemde verschijnselen vertonen dan zullen ze direct contact met u opnemen met het verzoek uw kind(eren) op te halen. De gezondheid van de kinderen en medewerkers gaat voor alles.
Dit advies geldt uiteraard ook voor de medewerkers van onze scholen. Als een medewerker volgens dit advies thuis blijft, doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. Het aantal vervangers is echter beperkt en ook zij kunnen klachten ondervinden. Ik wil u daarom laten weten dat het zeer realistisch is dat u van de school te horen krijgt dat kind(eren) niet naar school kan/kunnen komen. Sinds deze week lukt het ons niet meer om de dag van tevoren te communiceren. Het kan zijn dat u dit dezelfde dag hoort.
Wij hebben vanuit de instanties de vraag gekregen om kinderen van ouders die werken in vitale beroepen (de zorg, het onderwijs, de kinderopvang en de hulpdiensten) toch op te vangen als deze groepen onverhoopt thuis moeten blijven. Wij gaan daar ons uiterste best voor doen. Als dit voor u geldt neem dan contact op met de leerkracht van uw kind en/of locatieleider/directeur van de school.

e-mail 09-03-2020

In eerdere berichten hebben wij u op de hoogte gebracht over hoe wij als Stichting nutsscholen omgaan met het Corona virus. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Omdat deze aangeven dat alle mensen die last hebben van, verkoudheid, hoesten of koorts, sociale contacten zoveel mogelijk moeten beperken (social distancing), heeft dit behoorlijke consequenties op het onderwijs.
Onze scholen zijn open maar er zijn veel werknemers en leerlingen afwezig. Op veel scholen is het nu al niet mogelijk de groepen ‘bemenst’ te houden. De kans is aanwezig dat dit bij ons op school ook voor gaat komen. Omdat het voor ons niet mogelijk is dit voortijdig te overzien vragen wij u om de berichtgeving via Parro heel goed in de gaten te houden.
Wij sturen u tussen 7:20 uur en 7:40 uur ’s morgens een bericht als er die dag (of komende dagen) geen leerkracht voor uw kind beschikbaar is. U dient dan zelf de opvang voor uw kind te regelen. Heeft u geen bericht ontvangen dan kan uw kind gewoon naar school komen.
We begrijpen dat dit voor veel ongemak kan zorgen en hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn. We houden u van eventuele nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

e-mail 7-3-2020

Zoals aangekondigd houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Coronavirus en over de adviezen die wij krijgen van de GGD.
De afgelopen twee dagen hebben wij vragen ontvangen van medewerkers en ouders over wat te doen indien in hun naaste omgeving een mogelijke besmetting met het Coronavirus heeft plaatsgevonden. Het betreft dan naasten die positief getest zijn of naasten die in de risicogebieden zijn geweest en ziekteverschijnselen vertonen en in afwachting zijn van de test en/of de uitslag hiervan.

Er is een kantelmoment in de richtlijn van het RIVM (https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant). Wij houden ons, in goed contact met GGD West-Brabant, nog steeds aan de richtlijn van het RIVM https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant.

Het RIVM geeft aan alle mensen die in Nooord-Italië zijn geweest het dringend advies om bij lichte klachten thuis te blijven, ook als er geen sprake is van koorts en er geen reden is om aan te nemen dat de persoon in kwestie besmet zou zijn. Dit advies volgen wij als Stichting Nutsscholen op.

Voor alle mensen adviseert het RIVM dat als je last hebt van verkoudheid, hoesten of koorts je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken (social distancing). Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Eén dag (24 uur) nadat de klachten over zijn kan het normale leven weer worden opgepakt. Onze scholen zijn gewoon open. Als kinderen geen klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts kunnen ze gewoon naar school. Kinderen met gezondheidsklachten waarvoor het virus risicovol is kunnen met goedkeuring van eigen arts een aangepast advies volgen. Datzelfde geldt ook voor medewerkers. We willen u daarom vragen er ook rekening mee te houden dat de leerkracht van uw kind afwezig kan zijn en er geen vervanger beschikbaar is. In dat geval zult u zelf opvang achter de hand moeten hebben.

Leerlingen van wie de ouders of andere gezinsleden zijn besmet of in de testfase zitten, blijven uit voorzorg thuis. Voor medewerkers geldt het zelfde. Informeer altijd de directeur en/of locatieleider van de school.

Wij zijn zeer vanzelfsprekend alert en zullen ons bij nieuwe situaties ook steeds weer laten adviseren door de GGD. Uiteraard zullen wij u opnieuw informeren als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

E-mail 28-2-2020

Helaas heeft het coronavirus inmiddels ook Nederland bereikt. Vannacht is een tweede patiënt, een inwoner van Amsterdam, met het coronavirus gediagnosticeerd. De patiënt zit in thuisisolatie in Diemen en heeft geen link met de eerste patiënt in Tilburg. De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.

De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus wordt door het RIVM ingeschat op 7 dagen, maximaal 14 dagen. Deze incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen, voor de zekerheid gaat het RIVM uit van 14 dagen. Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Belangrijk om te weten: Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen. Stichting Nutsscholen Breda heeft dagelijks contact met de GGD en dit is nogmaals aan ons bevestigd.

Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Het RIVM handhaaft dan ook haar richtlijnen t.a.v. mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd. Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij roepen ouders/verzorgers of medewerkers die zijn teruggekeerd uit één van de risicogebieden op om extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus. Neem bij twijfel altijd contact op met de GGD WestBrabant (telefoon 085 078 56 17).

Vanuit Stichting Nutsscholen Breda zullen we zoveel mogelijk in het werk stellen om een veilige leer- en werkomgeving te bewerkstelligen. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en GGD op de voet.
Op al onze scholen zal a.s. maandag in de lessen aandacht worden besteed aan de preventieve maatregelen zoals aangegeven door de RIVM en GGD:
• hoe en wanneer je je handen wast;
• hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
• en gebruik papieren zakdoekjes

e-mail 27-2-2020

De kans dat het coronavirus ook Nederland bereikt, wordt groter nu het virus ook in Europa op steeds meer plaatsen opduikt. Het virus werd twee maanden geleden ontdekt in China. In dat land neemt het aantal nieuwe ziektegevallen af. Omdat de ziekte al twee maanden rondwaart in China, heeft de rest van de wereld meer voorzorgsmaatregelen kunnen nemen dan China. In Nederland zijn er nog geen coronagevallen bekend.

Voorbereiding
Volgens de RIVM hoeven we niet voorzichtiger te zijn dan voor een gewone griep. Net zoals bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
• Was je handen regelmatig
· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
· Gebruik papieren zakdoekjes

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd tijdelijk van werk of school worden geweerd?
Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Wil je meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten.
De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD Westbrabant, ook hier vind je de laatste informatie over het coronavirus.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er echter na het raadplegen van bovengenoemde sites (RIVM, GGD en ministerie van Volksgezondheid) nog vragen zijn, neem dan contact op met de directeur van de school waar uw kind onderwijs volgt of waar u werkzaam bent.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6