Corona

Melden van een positieve uitslag

Als je kind een positieve (zelf) test heeft, horen we dit graag zo snel mogelijk. Klik hier om het online formulier in te vullen.  De school zal de gegevens uit het online formulier zo nodig met de GGD delen. Meld vervolgens je kind ziek via de Parro app.

Beslisschema

Hieronder vind je het meest recente beslisschema. Het schema kan behulpzaam zijn bij het maken van de juiste keuze indien zich klachten voordoen.

Download de actuele beslisboom kinderen 

Thuisonderwijs

De kans bestaat dat jouw kind er ook dit schooljaar mee te maken krijgt: verplicht thuisblijven met klachten of na een positieve test. Dit kan de ene keer van korte duur zijn, een andere keer kan jouw zoon of dochter zomaar voor langere tijd thuis komen te zitten, zónder dat hij of zij echt ziek is en thuis goed in staat is om het leerstofaanbod te volgen.

Omdat het vaker dan in een regulier schooljaar voor kan komen dat jouw zoon of dochter belangrijke leerstof zal missen door afwezigheid, hebben we richtlijnen voor thuiswerken opgesteld:

Voor groep 3 t/m 8 geldt:

Dag 1: De dag van de ziekmelding, er volgt nog geen leerstofaanbod.

Dag 2: Leerstofaanbod vanuit school is beschikbaar.

Is je zoon of dochter flink ziek? Dan is het natuurlijk van belang om goed uit te zieken, schoolwerk is dan niet aan de orde.

Is je zoon of dochter thuis met verkoudheidsklachten of omdat er een gezinslid koorts en/of benauwdheidklachten heeft? Lijkt het erop dat dit meerdere dagen zal duren en kan hij of zij prima aan de slag? Leerstofaanbod is dan gewenst.

Je zoekt in dat geval contact met de leerkracht (per mail, telefoon of Parro) om een afspraak te maken om het schoolwerk en bijbehorende planning op te (laten) halen. Het werk kan deels digitaal en deels in werkboeken worden aangeboden, dat kan per leerjaar verschillend zijn.

Voor groep 1/2 geldt:

De eerste dagen is er bij afwezigheid geen extra thuiswerkaanbod. Bij langdurige afwezigheid (langer dan een week) kan in overleg met de leerkracht worden besloten om toch met leerstofaanbod voor thuis aan de slag te gaan.

In het algemeen:

We zullen ons zo goed als mogelijk inspannen om er voor te zorgen dat kinderen die thuis komen te zitten aan de slag kunnen, we zijn echter beperkt in onze mogelijkheden. Zo zullen er bijvoorbeeld geen online instructies gegeven worden en zal er geen ‘live’ verbinding worden gelegd met de klas. We begrijpen dat dit voor u thuis soms ook extra inzet en organisatie vereist, we hopen dan ook dat het ons samen met u lukt om zo goed mogelijk vorm te geven aan deze manier van thuis werken aan schoolwerk.

Wat gebeurt er met het onderwijs als de besmettingen toenemen?

Op 1 april 2022 heeft het kabinet de langetermijnstrategie COVID-19 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze hoofdlijnenaanpak wordt ook aandacht besteed aan het beleid voor het onderwijs. Op basis van dit beleid heeft het Ministerie van OCW samen met diverse onderwijspartners een sectorplan opgesteld. Dit sectorplan met daarin de landelijke maatregelen voor vier scenario’s functioneert als een leidraad voor ons als school. Bovenop de maatregelen die beschreven worden in het sectorplan hebben we als school aanvullende maatregelen beschreven. Het kabinet heeft ons gevraagd om het sectorplan voor het onderwijs (de leidraad) te vertalen naar een draaiboek per scenario. In dit document beschrijven we de vier scenario’s, de landelijke maatregelen per scenario en de aanvullende maatregelen van onze school. Klik hier voor het volledige draaiboek.

Ventilatie

Scholen moeten goed geventileerd worden. Wij openen daarom de ramen en deuren van de klaslokalen en gebruiken geen ventilatoren. Ook is onze school voorzien van een ventilatiesysteem dat 100% lucht aanvoert van buiten en de lucht weer afvoert naar buiten. Alle groepen beschikken over een CO2 meter om de waardes in de gaten te kunnen houden.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6