Corona

We hebben nog steeds te maken met aanpassingen in-en-rond de school. Deze aanpassingen komen voort uit de voorschriften die de overheid stelt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Het protocol met de te volgen richtlijnen treffen jullie op deze pagina. De punten zullen telkens worden aangepast of aangevuld volgens de richtlijnen.

Gezondheid

Voor kinderen in het basisonderwijs geldt:

  • Iedereen blijft thuis bij klachten die passen bij het coronavirus. Klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Al het onderwijspersoneel, de leerlingen en andere aanwezigen in of rondom de school moeten volledig klachtenvrij zijn. Is dat niet het geval? Dan blijven zij thuis. Zij blijven óók thuis als een huisgenoot, naast milde coronaklachten, ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
  • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.

Beslisschema

Met bovenstaande informatie is ook opnieuw een beslisschema ontwikkeld. Het schema kan behulpzaam zijn bij het maken van de juiste keuze indien zich klachten voordoen.

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 – BOinK, AJN, RIVM_140721

Afwezigheid leerkrachten

Zoals u mogelijk ervaren heeft, is de afgelopen periode een groot aantal leerkrachten tijdelijk afwezig geweest. Sinds kort kunnen leerkrachten -na toestemming van de directie- toegang krijgen tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primaire proces zo min mogelijk in gevaar kom

Thuisonderwijs

We zijn inmiddels een paar weken onderweg en de kans is groot dat u er thuis ook al mee te maken heeft gehad: verplicht thuisblijven met klachten. Dit kan de ene keer van korte duur zijn, een andere keer kan uw zoon of dochter zomaar voor langere tijd thuis komen te zitten, zónder dat hij of zij echt ziek is en thuis prima het leerstofaanbod kan volgen.

Omdat het vaker dan in een regulier schooljaar voor kan komen dat je zoon of dochter belangrijke leerstof zal missen door afwezigheid, hebben we richtlijnen voor thuiswerken opgesteld:

Voor groep 3 t/m 8 geldt:

Dag 1: De dag van de ziekmelding, er volgt nog geen leerstofaanbod.

Dag 2: Leerstofaanbod vanuit school is beschikbaar.

Is je zoon of dochter flink ziek? Dan is het natuurlijk van belang om goed uit te zieken, schoolwerk is dan niet aan de orde.

Is je zoon of dochter thuis met verkoudheidsklachten of omdat er een gezinslid koorts en/of benauwdheidklachten heeft? Lijkt het erop dat dit meerdere dagen zal duren en kan hij of zij prima aan de slag? Leerstofaanbod is dan gewenst.

Je zoekt in dat geval contact met de leerkracht (per mail, telefoon of Parro) om een afspraak te maken om het schoolwerk en bijbehorende planning op te (laten) halen. Het werk kan deels digitaal en deels in werkboeken worden aangeboden, dat kan per leerjaar verschillend zijn.

Voor groep 1/2 geldt:

De eerste dagen is er bij afwezigheid geen extra thuiswerkaanbod. Bij langdurige afwezigheid (langer dan een week) kan in overleg met de leerkracht worden besloten om toch met leerstofaanbod voor thuis aan de slag te gaan.

In het algemeen:

We zullen ons zo goed als mogelijk inspannen om er voor te zorgen dat kinderen die thuis komen te zitten aan de slag kunnen, we zijn echter beperkt in onze mogelijkheden. Zo zullen er bijvoorbeeld geen online instructies gegeven worden en zal er geen ‘live’ verbinding worden gelegd met de klas. We begrijpen dat dit voor u thuis soms ook extra inzet en organisatie vereist, we hopen dan ook dat het ons samen met u lukt om zo goed mogelijk vorm te geven aan deze manier van thuis werken aan schoolwerk. Omdat we niet weten hoe de ontwikkelingen zullen zijn vraagt dit misschien later om een aanpassing. Mocht dit noodzakelijk zijn dan informeren we u daarover.

Toegankelijkheid volwassenen op school

Ouders zijn weer welkom op het schoolplein, zowel voor als na schooltijd kunt u uw kind tot de deur naar school te brengen of ophalen. Ouders en andere, betrokken volwassenen zijn welkom in het schoolgebouw. De school even binnenlopen? Dat doen we nog steeds  het liefste op afspraak om zicht op eventuele drukte te kunnen houden.

Volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.

Parro chat

De Parro-chat biedt de mogelijkheid om  de korte, meestal praktische vraag te stellen die u voorheen op het plein na schooltijd even aan de leerkracht stelde. Dit maakt de leerkracht hopelijk wat toegankelijker. De leerkrachten zullen op hun werkdag na schooltijd in ieder geval tot 16:00 uur reageren.

Voor meer inhoudelijke zaken vragen we u hiervoor de e-mail te gebruiken.

Gesprekken

Het is weer mogelijk om oudergesprekken en ander overleg op school te plannen. In overleg met de leerkracht kunnen deze gesprekken ook online, in Teams, plaatsvinden. afhankelijk van uw voorkeur.

Communicatie besmettingen

Besmetting met corona vindt binnen allerlei groepen plaats zowel jong als oud. De GGD heeft de rol om, als deze besmettingen hebben plaatsgevonden, hierover te communiceren. Wij doen dat als school om privacy redenen nooit. Maar mochten wij als school te maken krijgen met besmettingen die, op welke manier dan ook, invloed op uw kind(eren) heeft. Dan zullen wij u daarover en over de consequenties informeren.

Ventilatie

Scholen moeten goed geventileerd worden. Wij openen daarom de ramen en deuren van de klaslokalen en gebruiken geen ventilatoren. Ook is onze school voorzien van een ventilatiesysteem dat 100% lucht aanvoert van buiten en de lucht weer afvoert naar buiten.

Groepsactiviteiten

Activiteiten buiten het reguliere schoolaanbod waarbij veel ouders betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld het jaaropeningsfeest, zullen komen te vervallen. U ontvangt voor de geplande activiteiten tijdig informatie of het door zal gaan en in welke vorm.

Voor activiteiten zoals excursies, museumbezoek en meer kunnen ouders weer gevraagd worden om te begeleiden.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6