Klankbordgroep 19-04-2022

Aanwezig
Ouders:

Eunice (moeder Rover Hellebrekers uit groep 3)
Marlies (moeder van Sybe uit groep 1/2a en Timo groep 4)
Lonneke (moeder Jip uit groep 5 en Pim uit groep 1/2b)
Jens (vader Moos uit groep 4)
Diego (vader Olivia groep 6) Maartje (moeder van Sofia groep 6)

Namens de MR: Lonneke, Gijs, Jan

Bespreekpunten klankbordgroep: schuingedrukt is steeds het ingebrachte punt vanuit ouders/groepen. Onder het schuingedrukte punt steeds een weergave van wat er besproken is m.b.t. het aandachtspunt.

Zorg en ondersteuning

1. Hoe wordt passend onderwijs vorm gegeven?

De scholen in Breda hebben vanuit de gemeente en bestuur een aantal opdrachten gekregen. Maar ook is een groot speerpunt passend onderwijs. Hoe zien ze dat voor zich? Waar halen ze de expertise vandaan? Wat als het echt niet passend is en het toch moet?

En dan richting HB maar ook de ondergrens. Wat zijn de kaders en wat is de kracht die ze hebben als school? Stichting?

Ben vooral benieuwd of ze dit aan het vastleggen zijn, want het wordt anders behoorlijk pittig met passendonderwijs en hoe het samenwerkingsverband hierin aan het veranderen is.

We hebben een schoolondersteuningsprofiel. In dit document staat beschreven waar we welke expertise kunnen raadplegen binnen het samenwerkingsverband, de school en de stichting. In de schoolgids staat onderaan een verwijzing naar dit document. Voor het einde van dit schooljaar zal er een nieuwe versie van het schoolondersteuningsprofiel beschikbaar komen, deze versie wordt momenteel vorm gegeven. De definitieve versie zal duidelijk beschikbaar komen op onze website.

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
1 Jan Jan
Gijs
Denise
 14-02-2022  Het SOP is opgesteld en gedeeld in de nieuwsbrief van 18-11-’22

 

Onderwijs 

2. Les in de buitenlucht (ingebracht namens groep 1/2 A)

We hopen (zeker met dit mooie weer) ook op weer meer aandacht voor buiten les, zodat kids meer buiten zijn en meer bewegen.

Het zou mooi zijn als het meer wordt aangeboden. Het punt komt nog niet voor in onze schoolplannen. Voor de volgende schoolplanperiode wordt bekeken of vanuit visie dit onderwerp passend is om structureel vorm te geven. Het nieuwe schoolplein kan hier een bijdrage aan leveren

3. Talentweek (ingebracht door groep 1/2 A)

Wij vinden die talentenweek echt een heel leuk initiatief! Zeker erin houden wat ons betreft. Misschien zelfs wel vaker per jaar.

Wat is het idee achter de talentweek? We hebben 21eeuwse vaardigheden gekoppeld aan deze week. We kunnen dit beter communiceren richting de ouders.

4. Zelfstandig werken en studievaardigheden (ingebracht door groep 5)

Onlangs las ik bijgaand artikel over het zelfstandig leren. Van zelfstandig (ver)werken naar zelfverantwoordelijk leren | (wordpress.com)

In het rapport van groep 5 zie ik dat er aandacht wordt besteed aan studievaardigheden, maar hoe hier nu in de klas vorm aan wordt gegeven daar heb ik geen zicht op (wat jullie doen is terug te lezen in de schoolgids, maar niet hoe). Wellicht dat jullie hier vanuit de PR wat over kunnen toelichten.

Studievaardigheden wordt geoefend met een methode. Leerlingen oefenen bijvoorbeeld met het lezen van kaarten, aflezen van tabellen en het samenvatten van teksten. We maken gebruik van de methode Blits (uitgeverij Delubas).

Aanvullend hierop: Als er huiswerk mee naar huis gaat is de manier van uitleg niet altijd duidelijk voor ouders. Het zou kunnen helpen als het doel duidelijk is voor kinderen en ouders en eventueel handvaten geven hoe doel bereikt moet worden.

5. Kanjermethode (ingebracht door groep 5)

Een andere vraag betreft welke afspraken binnen het team zijn gemaakt over het omgaan met de kanjermethode. Al sinds groep 1 heb ik bij de betrokken leerkrachten geregeld de vraag neergelegd om ouders geregeld te informeren over hoe de kanjermethode wordt ingezet, juist omdat dit een sociale vaardigheidstraining betreft zou het zo mooi zijn, als leerlingen niet alleen op school, maar ook thuis dezelfde informatie krijgen en/of tools hoe om te gaan met onhandig gedrag of moeilijke situaties. Sinds dit schooljaar zie ik dat er iets meer wordt gedeeld door de betrokken leerkrachten van mijn kinderen, maar uitgebreide informatie over wat de kanjermethode inhoudt is nog niet eerder gedeeld. Kan hierover meer informatie met ouders gedeeld worden, hetzij in de vorm van een informatie avond, waarin ruimte wordt geboden om wat dieper in te gaan hoe jullie als team de missie en visie van Nuts Boeimeer neerzetten dan wel uitgebreider omschreven in de schoolgids?

Op het relevante moment via de nieuwsbrief meer informeren. Dit kan tweejaarlijks zijn. Als er meer op groepsspecifieke zaken spelen, informeert de leerkracht meer gericht aan de ouders.

6. Projectgroep

Tevens merk ik op uit gesprekken met ouders dat nog niet alle ouders op de hoogte zijn van de projectgroep. Een ouder die dit jaar voor het eerst kennismaakt met de projectgroep dacht dat dit enkel in groep 2 werd aangeboden, terwijl deze ouder meer kinderen op school heeft rondlopen. Mooie initiatieven van de school, die toch niet duidelijk zijn bij ouders.

Er is een nieuw protocol geschreven voor meer- en hoogbegaafdheid. Kinderen krijgen in de klas extra verrijking en uitdaging. Soms heeft een leerling extra leerbehoefte die niet in de klas kunnen worden gerealiseerd. Er kan dan voor een bepaalde periode aan een persoonlijke doelen worden gewerkt, bijvoorbeeld executieve functies. De naam ‘projectgroep’ zal binnenkort worden aangepast naar een meer passende naam. Het is goed om ouders over dit onderwerp meer en beter te informeren. Daarmee zorgen we er ook voor dat ouders op de hoogte zijn wanneer in leerling in aanmerking komt voor de projectgroep.

7. Engels

En vanuit groep 5 is door een ouder opnieuw de vraag neergelegd of er in het team gesproken kan worden over het aanbod van Engelse les, bekend is dat dit nu vanaf groep 7 wordt aangeboden, in tegenstelling tot de taalgevoelige periode. Deze ouder kan zeer waarschijnlijk niet aanwezig zijn, i.v.m. werk, maar probeert nog wel andere ouders te mobiliseren om aan te sluiten.

Bespreekbaar maken binnen het team.

Het punt komt nog niet voor in onze schoolplannen. Voor de volgende schoolplanperiode wordt bekeken of het uitbreiden van Engelse les passend is. Er zijn ook nog andere ambities bijvoorbeeld een breder cultuuraanbod of de opdracht om vanaf schooljaar ’23-’24 twee keer 45 minuten bewegingsonderwijs aan te bieden. Samen met het team zullen er keuzes gemaakt worden.

8. Verschil tussen methodetoetsen en Cito toetsen

In de hogere groepen wordt het verschil in resultaten tussen Cito en methodetoetsen groter. Waar komt dat vandaag?

Het rapportpunt wordt gebaseerd op methodetoetsen. Na een blok aangeboden stof wordt dit getoetst. Cito is een vaardigheidstoets. Dat gaat over aangeboden stof van een half jaar maar vraagt ook door over nog niet aangeboden leerstof. Daarmee krijg je inzicht in de vaardigheden van je leerlingen.

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
2        
3        
4        
5  Gijs en Jan  Team  01-09-2022 Tijdens het studiemoment met elkaar bespreken.
Informatiefolder gedeeld in de nieuwsbrief van 15-09-2022
6        
7        
8    

Gebouw en plein 

9. Vergroenen schoolplein (ingebracht door groep 1/2 A)

De scholen in Breda hebben vanuit de gemeente en bestuur een aantal opdrachten gekregen. Super dat ze dat meteen gaan doen 

10. Klimaatbeheersing (ingebracht door groep 3)

Graag wil ik ook nog een punt bespreekbaar maken wat betreft de temperatuur in de klas van groep 3.Het was daar op een lentedag al warm in de klas (met 30 kids!!!). Hoe moet dat als het zomer wordt? Is daar echt geen oplossing voor te vinden? Blijkbaar is het klimaatbeheersingsysteem niet voldoende daar. Voor de kids is het niet te doen om zich te moeten concentreren met doe warmte. Op zonnige dagen merken we dat de temperatuur op de eerste verdieping snel kan oplopen. Als school zijn we geen eigenaar van het pand en schoolplein. De stichting Breedsaam beheert het vastgoed en onderhoud. We zullen het bespreekbaar maken met Breedsaam om te kijken welke mogelijkheden er zijn om dit te verbeteren. Eerder zijn groene dagen en zonnepanelen al bespreekbaar gemaakt met BreedSaam, hier is vooralsnog geen duidelijk over en vervolg aan gegeven.

 

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
10 Gijs en Jan Leo, Van Dijnsen  20-07-2022 Installatie goed afgesteld. Reparties uitgevoerd. Hittebeleidsplan opgesteld. 

 

Gezonde omgeving

 11. Traktaties (ingebracht door groep 3)

De ‘zoet cultuur’ . Naar mijn idee is er sinds de coronatijd geen oog meer voor een gezonde traktatie. Als ik hoor wat kinderen aan trakaties meebrengen naar school dan is dat verre van gezond. En naar mijn idee staat er in de schoolregels dat er geen snoep of koek getrakteerd mag worden. Ik heb dit al verschillende keren aangekaart. Per mail, én in een gesprek. Dit zou aangepakt worden werd me beloofd.
Daarnaast belonen de juffen de kids ook met snoep of koek als ze iets goed hebben gedaan. Dat lijkt mij geen goed voorbeeld. Er zijn vast andere alternatieven beloningen!

De meningen in de klankbordgroep lopen uiteen. Sommige ouders vinden het leuk om er iets moois van te maken. Of geven thuis minder zoetigheid om een balans te vinden. We vragen ons hardop af wat passend kan zijn. Misschien kleinere traktatie? Geen traktatie maar een leuke activiteit? Willen we hier visie op vormen? We zullen dit verder bespreken met de betreffende ouder die het punt op de agenda heeft geplaatst. De situatie op dit moment: in de schoolgids staat beschreven liever geen snoep te trakteren, er staat niet expliciet vermeld dat het niet mag.

 

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
11 Gijs betrokken ouders  mei ’22 Eerste verkennende gesprek. Betrokken ouders willen graag meedenken over een gezonde levensstijl op school. 

 

Communicatie 

12. Communicatie is verbeterd. (ingebracht door groep 1/2 A)

De samenvattende filmpjes uit de talentweek werden gewaardeerd. Geen prioriteit, zeker leuk. We moeten vaker momenten delen waar we trots op zijn!

Overig: 

13. Lunchpauze (ingebracht door groep 4)

De korte eet-momenten is iets wat regelmatig ter sprake is gekomen bij verschillende kindjes in de klas.

De ervaringen binnen de klankbordgroep zijn verschillend. Over het algemeen hebben de kinderen voldoende tijd om te eten. Als het niet lukt om de lunch binnen een kwartier te eten denken we graag mee en is het vaak maatwerk. De leerkracht kan extra stimuleren of zorgen dat er voldoende rust is om goed te kunnen eten.

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6