Klankbordgroep 2021

Klankbordgroep 13 april 2021

Aanwezig 

Ouders: Marlies, Marjolein, Manon, Rianne. 
Namens de MR: Lonneke, Gijs, Jan 

Bespreekpunten klankbordgroep: schuingedrukt is steeds het ingebrachte punt vanuit ouders/groepen. Onder het schuingedrukte punt steeds een weergave van wat er besproken is m.b.t. het aandachtspunt. 

Verkeersituatie 

1. Verkeersveiligheid (ingebracht door groep 1-2C, 3, 6) 

Verkeerssituatie rondom de school. Met name in de ochtend is het heel druk. De starttijd in de ochtend is ongeveer gelijk aan die van de Montessori, waardoor er heel veel auto’s zijn. Suggestie wordt gedaan om later te starten. 

Er zijn een aantal ouders die zich willen inzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook vanuit de ouders van de Montessori zijn er zorgen over de verkeerssituatie. Er melden zich vanuit meer kanten betrokken ouders die expertise hebben op dit gebied of vanuit betrokkenheid mee willen denken. Bas heeft dit punt vanuit de MR opgepakt en heeft contact met Paul Feitsma, die door Gijs in contact is gebracht met een ouder van de Montessori. Lonneke gaat Bas vragen alle betrokken ouders (Victor en Loek) aan elkaar te koppelen zodat ze samen kunnen optrekken richting de gemeente.  

Gijs licht de ontwikkelingen vanuit school verder toe. Er is regelmatig contact met de gemeente. Zo is er betaald parkeren ingevoerd om de parkeerdruk te verminderen, is er eenrichtingsverkeer ingevoerd en zijn de verkeersborden aangepast. Verder staat er een herinrichting gepland voor de Jan Nieuwenhuyzenstraat. De planning is nog niet duidelijk. Dat hangt ook samen met de nieuwbouw bij de kerk.  

Er worden opvallend veel kinderen met de auto gebracht. Mogelijk heeft dit ook met de Montessorischool te maken omdat kinderen van verder weg komen. Dat zorgt voor onveilige situaties voor fietsers die vanuit het Van Almondepad en de brugzijde de straat in willen rijden.  

Positief is de frequente aanwezigheid van BOA’s.  

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
1  Lonneke  Bas (MR) betrokken ouders   april 2021  Werkgroep met betrokken ouders is gevormd. Overleg heeft plaats gevonden en doelen zijn gesteld.  

  

Onderwijs 

2. Uitstapjes en excursies in coronatijd (ingebracht door groep 1/2) 

Groep 1/2 hadden vaak uitstapjes. Die nu wegens Corona natuurlijk niet doorgaan. Wellicht kan er nagedacht worden over uitstapjes die Corona proof zijn. Zoals buiten activiteiten waar ouders afstand kunnen houden, bijvoorbeeld kinderboerderij / speeltuin oid. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het kan een speeltuin zijn in de buurt of een boswandeling.   

Het is lastig is om vervoer te regelen binnen de gestelde Corona regels. Er worden wel activiteiten georganiseerd in en rond de school. Zo zijn er binnenkort de Koningsspelen voor alle kinderen. We snappen de wens en sluiten ons als school daar bij aan. Waar de regels het toelaten zal dit weer worden opgepakt.  

3. Aandacht voor leeractiviteiten buiten (ingebracht door 1/2) 

Daarnaast vinden wij het sowieso heel fijn dat er aandacht (ook in hogere groepen) is voor buiten (leer) activiteiten. Dus dat graag zo houden en als mogelijk nog meer 🙂 

Bewegend leren (ingebracht door groep 6)  

Beweging / bewegend leren. Bewegen de kinderen wel genoeg en zou er eens gekeken kunnen worden naar meer mogelijkheden om bewegend te leren. Meer bewegen. 

We maken nu gebruik van energizers die passen bij de schoolontwikkeling CLS (coöperatief leren) en Kanjer. 
In de groepen 3 en 4 worden regelmatig lessen aangeboden middels het bewegend leren. Dit wordt goed ontvangen door de kinderen. Het is nog geen onderdeel van de schoolvisie. Dit zou een onderdeel kunnen worden van het schoolplan op de langere termijn. We gaan dit punt wel eerder inbrengen in het team. Door elkaar te inspireren met voorbeelden en ideeën kan het eerder en laagdrempelig groeien binnen de school.    

4. Aandacht voor kunst en cultuur (ingebracht door groep 3)  

Graag meer aandacht voor kunst en cultuur. Er wordt wel geknutseld, getekend en muziekles, maar dit zou onderbouwd kunnen worden en aanleiding kunnen zijn voor kunst en cultuur. 

We kopen een cultureel programma in om het aanbod structureel te waarborgen. Daarnaast is er jaarlijks een themaweek. Er zijn afgelopen jaar een aantal excursies en workshops niet doorgegaan vanwege Corona.  

Er zijn een aantal ouders die verschil ervaren in het aanbieden van muzieklessen door de leerkracht. In de onderbouw lijkt er meer aandacht voor te zijn dan in de bovenbouw.    

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
3  Gijs en Jan  Team   februari 2023 We hebben dit opgenomen in de ambities van het nieuwe schoolplan. Is actiepunt voor de komende 4 jaar. 
4  Gijs en Jan  Team   juni 2021 We hebben dit opgenomen in het NPO. Is actiepunt voor de komende 2 jaar.

 

ICT 

5. Lesgeven op afstand, camera in de klas. (ingebracht door 6) 

ICT-systemen. Deze zouden verbeterd kunnen worden zodat lesgeven en op afstand ook beter gaat. Concreet: in ieder klaslokaal een pc met camera, zodat je in alle klassen een videoverbinding kan maken. Als de kinderen thuis in quarantaine zitten mee laten kijken tijdens de les.   

Het is technisch goed haalbaar om dit te realiseren. Het zorgt ervoor dat leerlingen direct kunnen aanhaken bij het aanbod van de klas en daardoor minder snel een achterstand op kunnen lopen.  

Het gevoel bij de leerkrachten speelt hierin een rol. Het wordt niet altijd prettig ervaren als er de hele dag meegekeken wordt.  Er zijn ook minder prettige ervaringen vanuit andere scholen waar dit is geprobeerd. Om te peilen hoe de leerkrachten op Boeimeer hier tegenover staan wordt dit punt bespreekbaar gemaakt.   

Er is een plan opgesteld door de bovenschoolse ICT-manager om mobiele devices aan te schaffen voor alle leerkrachten. Dit om het werken op afstand beter te faciliteren. Het bestuur moet hier nog akkoord op geven.  

6. Meer laptops (ingebracht door groep 6) 

Meer laptops om meer digitale leertijd te krijgen. En eventueel, maar dat lijkt een vervolgstap, kijken hoe je kinderen die vaak ziek zijn (of thuis moeten blijven) ook mee kan laten doen in de live lessen. (zie ook punt 5) Het is duidelijk dat dit met geld te maken heeft, maar wordt gezien als een slimme investering (dat dit ook voor docenten) heel veel stress scheelt). 

Er is een wens om meer online lestijd te hebben tijdens een Lock down.  

De wens om meer devices aan te schaffen heeft niet alleen op korte termijn gevolgen maar zal ook moeten passen in de meerjaren begroting. De extra digitale leertijd moet ook didactisch onderbouwd kunnen worden.  

Er zijn meer (kostbare) investeringen die we willen realiseren. Daar moeten ook keuzes in worden gemaakt. Het is zinvol om de mogelijkheden op financieel en onderwijsinhoudelijk gebied te verkennen samen met het MT.  

Het thuis werken tijdens een lockdown is uitgeschreven in een protocol. We hebben deze protocollen op een studiedag in december 2020 met behulp van de inzichten uit de periode van de eerste schoolsluiting met het gehele vormgegeven. Dit protocol is geen statisch document en laat ruimte voor tussentijdse inzichten. Een voorbeeld hiervan is de vragenlijst die tijdens de tweede periode van schoolsluiting is uitgezet onder ouders. Inzichten uit deze vragenlijst zijn toegevoegd aan het protocol. Het protocol en de aanpassingen passeren ook altijd in de MR. 

Er is ook een protocol voor een tijdelijke (groeps)quarantaine in geval van positieve test bij een leerling of leerkracht. Voor dit protocol geldt hetzelfde als wat bovenstaand is beschreven: MR is hierbij betrokken, nieuwe inzichten worden toegepast. 

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
5  Gijs en Jan  Team/bestuur   april 2021  Voor alle medewerkers is een laptop aangeschaft.
6  Gijs en Jan  Directie    februari 2022 Er is een tweede kar laptops aangeschaft en 9 Ipads voor de kleuters.

 

Communicatie 

7. Contact met de leerkracht voorafgaand aan toetsen (ingebracht door groep 6) 

Wanneer nog contact met juf? Misschien voor toetsen extra contact met juf om aan te kaarten waar moeilijkheden liggen en extra aandacht gewenst is. 

Het is prettig om samen met de leerkracht op te kunnen trekken als een leerling extra hulp nodig heeft. Het is voor ouders lastig in te schatten welke moeilijkheden hun kinderen ervaren in de klas. Er is maar twee keer per jaar een doorkijk naar de vorderingen. Het is fijn als leerkrachten proactief ouders benaderen zodat er ook thuis mogelijkheden zijn om te helpen. Er zijn ook digitale mogelijkheden om de methodetoetsen een heel jaar door te kunnen volgen. 

8. Driehoeksgesprekken (ingebracht door groep 3 en 6) 

Driehoekgesprekken. Dit is een leuke aanvulling voor de kinderen. Goed dat zij een moment hebben om met juf/meester te spreken. Het kind krijgt ook inzicht en eigen verantwoordelijkheid in de voortgang. De vragenlijsten zijn wel steeds hetzelfde en er lijkt niet echt een vervolg in te zitten.  

Daarnaast geeft dit je als ouder niet de gelegenheid om met de juf/meester in gesprek te gaan. Hierdoor mis je moment om te bespreken hoe het gaat met je kind. Nu er alleen driehoekgesprekken zijn is het namelijk essentieel dat docenten direct aankaarten als hen iets opvalt anders heb je als ouder geen idee. Daar waar ook het delen van de toets-resultaten minimaal is en er maar 2 keer per jaar een rapport mee naar huis gaat, kan dat tot verrassingen leiden. Graag resultaten van methodetoetsen delen zodat ouders mee kunnen kijken.  

De vragenlijsten zijn een vertrekpunt geweest om de driehoeksgesprekken vorm te geven. Er is nog verbetering mogelijk om er een meer doorgaande lijn in te vormen. Het is nu jaarlijks dezelfde lijst waardoor de gespreksinhoud zich kan herhalen. De gesprekrondes worden geëvalueerd in het team, uit deze evaluaties kunnen ook weer aanpassingen op de voorbereidende gespreksbladen voortkomen. 

Als er zorgen zijn is het prettig om zonder de kinderen de leerkracht te kunnen spreken. Je moet als ouder heel erg vertrouwen dat de leerkracht het initiatief neemt om alle zorgpunten te delen. Niet alle punten komen naar voren tijdens het driehoeksgesprek.  

Wanneer word ik als ouder ingelicht? Leerkrachten zouden het initiatief moeten nemen richting de ouders om voorafgaand aan de driehoeksgesprekken een aparte afspraak te maken als er zorgpunten zijn.  

 9. Inschrijven voor driehoeksgesprekken voor alle ouders tegelijk open zetten. (ingebracht door groep 3) 

Kan soms pijnlijk zijn voor ouders met één kind. Is het wel nodig om hier onderscheid in te maken? Zeker met de gesprekken via Teams is er geen goede reden om ouders met meerdere kinderen op school voorrang te geven.  

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
7  Gijs en Jan  Team en MT   juni 2021 Beleid op gesprekken, rapporten, open stellen ouderportaal ParnasSys is opgesteld. De veranderingen gaan in vanaf schooljaar ’21-’22. Communicatie hierover aan het begin van het schooljaar ’21-’22 
8  Gijs en Jan  Team   juni 2021 Beleid op gesprekken, rapporten, open stellen ouderportaal ParnasSys is opgesteld. De veranderingen gaan in vanaf schooljaar ’21-’22. Communicatie hierover aan het begin van het schooljaar ’21-’22
9  Gijs en Jan  MT   april 2021  Alle ouders kunnen op hetzelfde moment inschrijven. 

  

Zorg en ondersteuning 

10. Analyse van de CITO (6) 

Analyse van Cito. Kinderen worden continue gemonitord. Twee keer per jaar cito, doe hier dan ook iets mee. Ligt dit in lijn met schoolresultaten, is er extra ondersteuning nodig etc. Kijk wat mogelijkheden zijn. Dit hoeft niet te betekenen dat juf of meester iets extra’s moet doen. Betrek de ouders hierbij en ga aan de slag om dit voor het kind beter te krijgen.  

We gebruiken de gegevens om op groep- en leerlingniveau te kijken hoe de ontwikkeling verloopt en welk aanbod daar passend bij is. Tijdens een leerling- en groepsbespreking wordt dit samen met de intern begeleider (IB-er) besproken. Daarna worden er nieuwe plannen geschreven om het leerstofaanbod te bepalen. Het is nu niet duidelijk voor een aantal ouders hoe wij dit als school aanpakken. 

11. Dyslexie (ingebracht door groep 6) 

Dyslexie. Hier wordt een eenduidige aanpak gemist. Er zijn meerdere kinderen in de klas met dyslexie. Ouders hebben het idee dat zij allemaal zelf het wiel aan het uitvinden zijn. Zou fijn zijn als hier een gelijke aanpak in is, soort draaiboek dat gevolgd wordt. 

Er is op school een dyslexie protocol. Het zou goed zijn als ouders hiervan op de hoogte zijn zodat ze het proces beter kunnen begrijpen. 

12. Begeleiding van leerlingen die ‘onderaan zitten’. Pro actief genoeg? (ingebracht door groep 6) 

Hoe worden kinderen die onderaan zitten begeleid. Deze begeleiding lijkt weinig pro-actief. Het gevoel is toch dat je als ouder eerst aan de bel moet trekken. Zou fijn zijn als er een doorkijk gegeven kan worden naar wat er komen gaat. Hoe zien ze je kind en wat kan er aan gedaan worden. 

 Dit punt sluit aan bij punt 7 en 8.

13. Zichtbaarheid IB’er en OA-assistenten (6) 

Rol en zichtbaarheid Intern Begeleider/klassen-assistenten. Het is niet duidelijk wat zij doen. Graag meer communicatie met ouders hierover, is er ondersteuning, waarom wel/niet etc. Wat wordt er met mijn kind extra geoefend en met wie?  

De communicatie kan worden verbeterd. Wanneer komt er een IB-er in beeld?  

De inzet van ondersteuning wordt door de IB-er vorm gegeven. Het is fijn om als ouder te weten als er ondersteuning wordt geboden en door wie. Graag de ouders hierover inlichten.  

14. Het ondersteuningsteam (OA-assistenten) klein op Boeimeer, waarom? (6) 

Waarom is het ondersteuningsteam (klassenassistenten) klein op NBS Boeimeer en lijken er steeds minder uren voor te zijn. 

Er is al een aantal jaar een vast ondersteuningsteam. Cherida wordt tijdelijk vervangen vanwege haar zwangerschapsverlof. Er zijn niet minder uren beschikbaar. 

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
10  Margriet  Team   22-02-’21 Er wordt na een Cito periode een stuk in de nieuwsbrief geplaatst. 
11  Margriet     22-02-’21 Stukje in de nieuwsbrief plaatsen. Verwijzen naar het protocol. 
12  Zie punt 7 en 8     22-02-’21  
13  Margriet  Roland Cherida   22-02-’21  Er komt met regelmaat een stuk in de nieuwsbrief om ouders beter te informeren. 
14  Geen actie       

 

Onderwijs en Corona 

15. Onderwijsachterstanden (ingebracht door groep 6) 

Hoe wordt er gekeken of er achterstanden zijn en wat wordt er aan gedaan.  

Dit wordt meegenomen in onze reguliere zorgstructuur in samenspraak met de IB-er.  

16. Besteding overheidsgeld corona-achterstanden? (6) 

Hoe worden de gelden besteed die binnenkort beschikbaar komen voor de Corona-achterstanden bij de leerlingen? 

 Er wordt een scan van de school gemaakt met de meetinstrumenten die we hebben op zowel cognitief als sociaal vlak. De verdere uitwerking moet nog worden gemaakt en gecommuniceerd.  

De communicatie vanuit de overheid is openbaar en terug te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-door-coronacrisis#:~:text=Met%20de%20subsidie%20Extra%20hulp,(online)%20gastlessen%20mogelijk%20maken 

17. Start van nieuwe leerlingen. 

 De start is voor een aantal ouders en leerlingen rommelig verlopen. Het is fijn om als ouder en kind te weten waar je aan toe bent als je een grote stap naar de basisschool gaat maken. Er is een plan gemaakt om de informatievoorziening te verbeteren. Dit wordt in de kleurbouw besproken en opgepakt. 

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
16  Oda   IB en MT   juni 2021 We hebben dit opgenomen in het NPO. Is actiepunt voor de komende 2 jaar.
17   Jan  Kleuterbouw  maart 2021  Plan gemaakt 

 

Overig

18. Klassenfoto’s? (ingebracht vanuit groep 6) 

Worden er nog klassenfoto’s gemaakt van schooljaar 2020/2021?  

Roland gaat dit op zich nemen. Hij zal organiseren dat er van alle groepen een klassenfoto wordt gemaakt gemaakt. 


19. Schoolsluiting (ingebracht vanuit groep 4)
 

Mocht er ooit weer thuisonderwijs nodig zijn, laten we hopen van niet, is dagelijks een klassikale teams-meeting wenselijk. 

Dit punt heeft overlap met punt 6.


20. Besteding van de stakingsgelden? (ingebracht vanuit groep 6)
 

Wat is er gebeurd met het bedrag dat beschikbaar is gekomen vanuit de stakingen destijds.  

 Er zijn twee manieren om deze vraag te interpreteren: 

  1. Stakingsgelden: wat is er gebeurd met het ‘ingehouden’ salaris van de stakende leerkrachten in 2018? Deze vraag is lastig te beantwoorden, het ging in deze periode om slechts een aantal leerkrachten, het is een behoorlijke zoektocht om hier nu nog zicht op te krijgen. 
  1. Gelden die zijn vrijgekomen na de stakingen vanuit de overheid: gelden voor werkdrukvermindering worden op school grotendeels ingezet voor de sportcoaches van Breda Actief en inzet onderwijsassistenten. 

 21. Is er op school ruimte voor verschillende emoties? (ingebracht vanuit groep 3) 

 Er wordt regelmatig aandacht besteed aan hoe kinderen zich voelen en wat ze gelukkig maakt. Is er dan ook aandacht voor dat je je niet altijd 100% goed kan voelen en dat boos zijn of iets niet leuk vinden ook kan? Waarschijnlijk is dat er wel, maar het is niet zichtbaar. 

Deze vraag is al besproken en beantwoord door de leerkracht. Extra aanvulling: we maken schoolbreed gebruik van de methode gelukskoffer. Dit zijn ‘lessen in geluk’ waarbij ook aandacht is voor het ‘niet-goed-voelen’


22.
Beleid naast reguliere lessen inspirerende omgeving. (ingebracht vanuit groep 3) 

Daarnaast is een ouder nieuwsgierig naar het beleid dat de school heeft om naast het reguliere traject (dat men moet afwerken) een inspirerende leeromgeving te zijn voor kinderen 

Er is geen beleid voor dit specifieke punt. Natuurlijk streven wij als school na om dit zoveel mogelijk terug te laten komen in ons onderwijs. 

Verbeterpunt  Wie verantwoordelijk actiepunt?  Wie zijn er betrokken?  Datum gestart  Welke actie is er ondernomen 
18  Roland     mei  Foto’s zijn gemaakt
19  Zie punt 6       
21  Geen actie       
22  Geen actie       

 

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6