Ouderbijdrage

Op school worden twee vrijwillige bijdragen gevraagd van de ouders.

De bijdragen gelden per schooljaar en worden aan het begin van het schooljaar geïnd. Halverwege het schooljaar worden nota’s verzonden naar de ouders van de leerlingen die in de loop van het schooljaar zijn ingestroomd.

 

  1. De bijdrage voor de Stichting Nutsscholen Breda. Deze bijdrage is € 56,- per kind. Een gedeelte van dit bedrag wordt afgedragen aan het lidmaatschap van het Nutsdepartement. Het resterende bedrag komt op de jaarbegroting van de school. Dit geld wordt besteed aan materialen onderwijsleerpakket, ICT, buitenspeelmateriaal zoals onderhoud toestellen, extra cultuuractiviteiten en inkoop extra onderzoeken t.b.v. leerlingen. De MR houdt er toezicht op dat de gelden besteed worden ten gunste van de leerlingen. De bijdrage is vrijwillig, maar nodig om het eigene van het Nutsonderwijs in stand te houden en uit te breiden.

 

  1. De bijdrage voor de oudercommissie. Deze bijdrage is € 15,- per kind. Hier worden buitenschoolse activiteiten van georganiseerd. Dit staat los van het schoolreisje en het kamp in groep 8, hiervoor wordt altijd nog een bijdrage gevraagd.

 

Tegelijk met de bijdrage voor de oudercommissie wordt ook de overblijfbijdrage geïnd. Deze bijdrage is €40,00 per jaar

Ouders en leerlingen aan het woord

“We krijgen goede hulp en lessen voor elk niveau”
Sjoerd, leerling groep 6
“We doen leuke dingen tussen het leren door”
Melchior, leerling groep 6
“We zijn heel modern, met veel laptops.”
Thomas, leerling groep 6
“Leuk én leren tegelijk!”
Ruben, leerling groep 6